Avgifter och regler

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola eller fritidshem.

Läs mer om vilka regler och avgifter som gäller i vår broschyr. Du kan även räkna ut din preliminära avgift via länken nedan.

Som vårdnadshavare har du ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (personer med gemensamt hushåll) så att avgiften för hushållet blir rätt. Läs mer under inkomstkontroll.

Förskola erbjuds alla barn i åldern 
1 – 5 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga för yngre syskon eller är arbets-
lösa har rätt till 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka, på tider som beslutas av förskolechefen.

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola 525 timmar per år, 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka och följer grundskolans 
termins- och lovdagar. Förläggning av tiden beslutas av förskolechefen. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Förskolorna har stängt en dag per halvår.

Fritidshem erbjuds skolbarn i åldern 6 – 12 år under den skolfria delen av dagen samt under lov endast om vårdnadshavaren arbetar eller studerar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.