Bostadsanpassning

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du kan söka för att anpassa din hyrda eller ägda bostad efter dina behov. Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt eget hem.

Hur ansöker du om bostadsanpassningsbidrag?

Bidrag för bostadsanpassning söker du hos Landskrona stad. Du fyller i en ansökan och skickar den tillsammans med ett intyg, från arbetsterapeut eller annan sakkunnig, till stadens bostadsanpassningshandläggare. Bor du i hyresfastighet behöver du alltid skriftligt godkännande av fastighetsägaren innan åtgärden påbörjas.

Medgivande behövs även i vissa fall om du bor i bostadsrätt. Det kan ibland vara svårt för en fastighetsägare att ta ställning till en anpassning innan det finns ett mer detaljerat underlag och då kan handläggaren hjälpa till med att ansöka om fastighetsägarens medgivande. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut utifrån gällande lagstiftning, lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS
1992:1574).

Du kan få hjälp med upphandling, beställning och betalning av beviljade åtgärder av handläggaren, eller så väljer du att själv hålla i ärendet. Med beviljat beslut bifogas en blankett där du väljer om du själv vill hålla i ärendet eller om du överlåter detta till handläggaren, en så kallad fullmakt.

Ansökningsblankett
Lathund på hur du fyller i din ansökan

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Exempel på åtgärder:
• tröskelborttagning
• montering av ramper
• installation av spisvakt

Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till de behov som din funktionsnedsättning medför. Bidraget ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna.

När du byter bostad

Om du byter bostad är möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag begränsad. När du byter bostad bör du välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning och som inte kräver anpassning i någon större omfattning. Ta gärna kontakt med stadens handläggare för bostadsanpassning för att få veta mer om vad som gäller vid byte av bostad.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

Du äger din bostadsanpassning. Det innebär att du själv betalar för reparationer och underhåll. Undantag görs dock för tekniskt avancerad utrustning, exempelvis reparation av trapphiss och dörrautomatik.

Villaägare och bostadsrättsinnehavare står själv för kostnaden om åtgärden behöver tas bort. Som hyresrättsinnehavare står du inte för att återställa bostadsanpassningsåtgärderna, om du inte önskar ta dem med dig. Om du behöver reklamera något i din anpassning av bostaden vänder du dig till entreprenören som utfört arbetet.

Om du får avslag på din ansökan

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där står det varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta vår handläggare för bostadsanpassning:  
Kontakta vår handläggare för bostadsanpassning:

Mari Doverhed
0418-47 08 21
mari.doverhed@landskrona.se

Andrea Fritsson
0418-47 08 21
andrea.fritsson@landskrona.se


Telefonttid måndag-fredag kl. 10-12

Relaterad information  
Relaterad information