Bostadsanpassning

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du kan söka för att anpassa din hyrda eller ägda bostad efter dina behov. Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt eget hem.

Hur ansöker du om bostadsanpassningsbidrag?

Bidrag för bostadsanpassning söker du hos Landskrona stad. Du fyller i en ansökan och skickar den tillsammans med ett intyg, från arbetsterapeut eller annan sakkunnig, till Enhet bostadsanpassning. Handläggaren utreder ditt behov och fattar beslut om bostadsanpassningsbidrag utifrån gällande lagstiftning, lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574).

Viktig information för dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt, se även Boverket .se

Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Därför bör du som bor i bostads- eller hyresrätt kontakta fastighetsägaren för att få medgivande till att anpassningar utförs.  

Enligt hyreslagens och bostadsrättslagens bestämmelser kan du bli skadeståndsskyldig för förändringar du gjort utan fastighetsägarens medgivande.

Om fastighetägaren medger att du får genomföra anpassningsåtgärden bör du se till att detta dokumenteras skriftligt. Det bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar, till exempel att du får genomföra åtgärden och vad som gäller vid avflyttning eller i annat fall. 

Vad kan du använda bidraget  till?

Bidraget kan du använda för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Exempel på åtgärder:

  • utjämning av trösklar
  • montering av ramper
  • installation av spisvakt

Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till de behov som din funktionsnedsättning medför. Bidraget ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna.

När du byter bostad

Om du byter bostad är möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag begränsad. När du byter bostad bör du välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning och som inte kräver anpassning i någon större omfattning. Ta gärna kontakt med Enhet bostadsanpassning för att få veta mer om vad som gäller vid byte av bostad.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

Du äger din bostadsanpassning. Det innebär att du själv betalar för reparationer och underhåll. Undantag görs dock för tekniskt kvalificerad utrustning, vilket innebär att du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för exempelvis reparation av trapphiss och dörrautomatik. Om du behöver reklamera något i din anpassning i bostaden vänder du dig till entreprenören som utfört arbetet.

Om du får avslag på din ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där står varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta handläggare på enhet bostadsanpassning  
Kontakta handläggare på enhet bostadsanpassning

Telefonttid måndag-fredag kl. 10-12

Mari Doverhed
0418-47 08 21
mari.doverhed@landskrona.se

Andrea Fritsson
0418-47 08 21
andrea.fritsson@landskrona.se

Adress:  
Enhet bostadsanpassning
Teknik- och serviceavdelningen
Fastighetsavdelningen
261 80 Landskrona

Relaterad information  
Relaterad information