Saxtorp 87:23 mfl - Flygeltofta gård

Detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheten Saxtorp 87:23 m fl – Flygeltofta gård, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 att skicka rub­­ri­cerade detalj­­­plane­­förslag på granskning.

Detaljplanens syfte är att säkra bevarandevärden på Flygeltofta gård i form av byggnader och trädgård, pröva lämpligheten att komplettera gårdsmiljön med ett 45-tal lägenheter i flerfamiljshus, omvandla ekonomibyggnader till kontor och bostäder samt bevara en gynnsam miljö för groddjur runt befintlig damm. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. (Behovsbedömning av miljöbedömning är utförd och inskickad till länsstyrelsen i Skåne län 2015-12-03.)  

De kan även hämtas på Stadsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 7, Landskrona eller beställas per telefon av planarkitekt Gesa Hildebrand (0418- 47 35 61) eller planchef Johan Nilsson (0418- 47 46 95), alternativt på mail gesa.hildebrand@landskrona.se.

Planförslaget finns under granskningstiden 2017-01-17 – 2017-02-14 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona och i Stadshusets foajé. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-02-14 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona. 

 

Klicka på pilen för att se handlingarna: 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Gesa Hildebrand
Planarkitekt
0418-47 35 61
gesa.hildebrand@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se