Örja 34:7

Detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för ÖRJA 34:7, m.fl., Weibullsholms handelsområde, Landskrona stad, Stadsbyggnadsförvaltningen har 2017-03-22 PLAN § 6 beslutat att skicka detaljplaneförslaget på samråd.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för sällanköpshandel och kontor i det sedan tidigare etablerade handelsområdet Weibullsholm samt att möjliggöra trafik mellan Österleden, Stationsområdet och Ringvägen.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Planförslaget finns under samrådstiden 2017-03-24 – 2017-04-14 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé och på Landskrona museum.

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Landskrona stadshus

den 4 april klockan 18.00.

Välkomna !

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnads-nämnden tillhanda senast 2017-04-14 på adress Stadsbyggnads-förvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona
eller på mail sb@landskrona.se.

Klicka på pilen nedan för att se handlingarna:

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Harald Klein
Planarkitekt
0418-47 35 55
harald.klein@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se