Bollspelaren 1 (Oatley)

Detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för kvarteret Kv Bollspelaren 1, m.fl., Landskrona stad. Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade 2017-02-08 PLAN § 3 att skicka detaljplaneförslaget på samråd.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen i gällande detaljplaner för att möjliggöra utökad verksamhet inom befintligt verksamhetsområde.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Planförslaget finns under samrådstiden 2017-02-14 – 2017-03-07 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé och på Landskrona museum. 

Ett samrådsmöte kommer att hållas i matsalen, Landskrona stadshus

den 28 februari klockan 18:00.

VÄLKOMNA !

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-03-07 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på mail sb@landskrona.se.

Klicka på pilen nedan för att se handlingarna:

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Harald Klein
Planarkitekt
0418-47 35 55
harald.klein@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se