Borstahusens hamn

Detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheten Borstahusen 1:1, Borstahusens hamn, Landskrona stad.

Planförslaget har varit föremål för samråd under 2016-01-22 – 2016-02-14 och har därefter reviderats.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-13 att sända rub­­ri­cerat planförslaget på granskning.

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga ut Borstahusens hamn samt planlägga delar av omgivande strandområde för allmänt ändamål. Planen syftar även till att skydda särskilt värdefull bebyggelse av kulturhistoriskt intresse i hamnen samt möjliggöra kustskyddande åtgärder för området söder om hamnen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. En miljökonsekvens-beskrivning har därefter upprättats 2016-01-14 reviderad 2016-11-28.  

På grund av omfattande utredningsarbete finns samtliga utredningar tillgängliga för utskrift på Landskrona stads hemsida.

De kan även hämtas på Stadsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 7, Landskrona eller beställas per telefon av planarkitekt Gesa Hildebrand (0418- 47 35 61) eller planchef Johan Nilsson (0418- 47 46 95), alternativt på mail gesa.hildebrand@landskrona.se 

Planförslaget finns under granskningstiden 2017-01-17 – 2017-02-14 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona, i Stadshusets foajé. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-02-14 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, Drottninggatan 7 Stadshuset, 261 80 Landskrona. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Klicka på pilen för att se handlingarna:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Gesa Hildebrand
Planarkitekt
0418-47 35 61
gesa.hildebrand@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se