Jäntan

Detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för kvarteret Jäntan, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-13 § 1 att skicka detalj­­­plane­­förslaget på samråd. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att förtäta kvarter i centrala Landskrona med bostäder, verksamheter och skola. Dessutom föreslås skydds- och varsamhetsbestämmelser för den gamla gymnastikhallen med tillhörande förråd i norra delen av kvarteret. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Samråd har skett med Länsstyrelsen, som delar kommunens bedömning.  

På grund av omfattande utredningsarbete finns samtliga utredningar tillgängliga för utskrift på Landskrona stads hemsida www.landskrona.se. De kan även hämtas på Stadsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 7, Landskrona eller beställas per telefon av planarkitekt Fredrik Karlsson (0418-47 35 14) eller planchef Johan Nilsson (0418-47 46 95), alternativt på mail fredrik.karlsson@landskrona.se 

Planförslaget finns under samrådstiden 2017-01-27 – 2017-02-27 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé och på Landskrona museum.

Ett samrådsmöte kommer att hållas i matsalen, Landskrona stadshus den 13e februari klockan 18:00.

 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-02-27 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på mail sb@landskrona.se.

 

Klicka på pilen nedan för att se handlingarna:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se