Karlslund 1:1 (gata)

Detaljplan för underrättelse om granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Karlslund 1:1, m.fl., Karlslundsgatan, Landskrona stad. Förslaget har därefter sänts på samråd 2017-04-20 – 2017-05-11. Efter samrådet har planförslaget reviderats. 

Följande handlingar bifogas i granskningsskedet;

  • Planbeskrivning, 2017-05-22
  • Samrådsredogörelse, 2017-05-22
  • Plankarta, 2017-05-22
  • Underrättelse 2017-01-12 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för gator, genom stadsdelen Karlslund, som sammanbinder Ringvägen, Helsingborgsvägen och Tenngatan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Följande utredningar har tagits fram till detaljplanen: 

  • Trafikutredning Karlslund, Ramböll 2017-02-16
  • Bullerutredning Karlslund, Ramböll 2017-02-16
  • Dagvattenutredning Karlslund, Landskrona, Structor 2017-04-04

På grund av omfattande utredningsarbete finns samtliga utredningar för utskrift nedan, de kan även hämtas på Stadsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 7, Landskrona eller beställas per telefon av planarkitekt Harald Klein (0418-47 35 55) eller planchef Johan Nilsson (0418-47 46 95), alternativt på mail harald.klein@landskrona.se

Planförslaget finns under granskningstiden 2017-05-24 – 2017-06-07 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, museet i Landskrona och i Stadshusets foajé. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-06-07 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen, Drottninggatan 7 Stadshuset, 261 80 Landskrona. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Klicka på pilen nedan för att se handlingarna:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Harald Klein
Planarkitekt
0418-47 35 55
harald.klein@landskrona.se

Johan Nilson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se