Karlslund 1:1 (gata)

Detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Karlslund 1:1 m.fl., Karlslundsgatan, Landskrona stad. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-04-18 §7 att skicka detaljplaneförslaget på samråd.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för gator, genom stadsdelen Karlslund, som sammanbinder Ringvägen, Helsingborgsvägen och Tenngatan. Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. (Behovsbedömning av miljöbedömning är utförd i samband med planprogrammet).

Följande utredningar har tagits fram till detaljplanen:

- Trafikutredning Karlslund, Ramböll 2017-02-16
- Bullerutredning Karlslund, Ramböll 2017-02-16
- Dagvattenutredning Karlslund, Landskrona, Structor 2017-04-04

De omfattande utredningarna kan även hämtas på Stadsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 7, Landskrona eller beställas per telefon av planarkitekt Harald Klein (0418-47 35 55) eller planchef Johan Nilsson (0418-47 46 95), alternativt på mail harald.klein@landskrona.se

Planförslaget finns under samrådstiden 2017-04-20 – 2017-05-11 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé och på Landskrona museum.

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Landskrona Ishall, Karlslundsvägen 20, den 2 maj klockan 18.00.

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-05-11 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller via mail till sb@landskrona.se.

Klicka på pilen nedan för att se handlingarna:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Harald Klein
Planarkitekt
0418-47 35 55
harald.klein@landskrona.se

Johan Nilson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se