Kv. Bagaren och Fiskaren

Detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för kvarteren Bagaren, Fiskaren och del av kvarteret Bryggaren, Landskrona stad. 

Planförslaget, upprättat 2016-05-24, har varit föremål för samråd. Detaljplanen har under samrådstiden 2016-06-02 – 2016-06-23 funnits tillgänglig på Stadsbiblioteket och muséet i Landskrona, i stadshusets foajé och på Landskrona stads hemsida. Ett samråds- och informationsmöte hölls i matsalen, Landskrona stadshus den 13e juni, 2016. Vid samrådsmötet deltog från kommunen Fredrik Karlsson, handläggande planarkitekt, Linda Warming, biträdande stadsarkitekt, Lena Hector, stadsantikvarie och Johan Nilsson, planchef. Sju åhörare fanns på plats. 

Efter samrådet har förslaget reviderats. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-14 §19 att skicka detalj­­­plane­­förslaget på granskning. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och miljön i området, genom att upprätta skydds- och varsamhetsbestämmelser. Förslaget kommer att ersätta gällande detaljplaner i det aktuella området. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. (Behovsbedömning av miljöbedömning är utförd i samband med planprogrammet).

Planförslaget finns under granskningstiden 2017-03-01 – 2017-03-31 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, i Stadshusets foajé och på Landskrona museum. 

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-03-31 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona eller på mail sb@landskrona.se.

 

Klicka på pilen nedan för att se handlingarna:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se