Organisten 1

Detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Organisten 1, Landskrona stad. Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade 2017-01-13 PLAN § 2 att skicka rub­­ri­cerade detalj­­­plane­­förslag på samråd. 

Syftet med detaljplanen är att ändra gällande markanvändning från handel till bostäder samt att undersöka lämpligheten av en komplettering av ett flerbostadshus och radhus med gestaltning anpassad till den befintliga miljön. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Ett samrådsmöte kommer att hållas på Asmundtorps församlingsgård torsdagen den 2 februari klockan 18.00.

Välkomna!

 

Planförslaget finns under samrådstiden 2017-01-19 – 2017-02-16 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, ICA Nära i Asmundtorp och i Stadshusets foajé.

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-02-16 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona.

 

Klicka på pilen nedan för att se handlingarna:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 53 52
anette.c.andersson@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se