Sjukhuskvarteret 18 och 19

Detaljplan för samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Sjukhuskvarteret 18 och 19 mfl, Landskrona stad. Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade 2017-02-13 PLAN § 4 att skicka rub­­ri­cerade detalj­­­plane­­förslag på samråd. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra bostäder samt skola, förskola, centrum och vård inom planområdet med gestaltning anpassat till den befintliga miljön. Planförslaget syftar också till att planlägga för skydds- och varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Planen syftar även till att vidare säkerställa den allmänna tillgången till området samt att göra området mer tillgängligt för gående och cyklister genom att omstrukturera infarter till och inom planområdet. 

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

Ett samrådsmöte kommer att hållas på hotell Öresund i sal lilla Karolina måndagen den 13 mars klockan 18.00.

Välkomna! 

Planförslaget finns under samrådstiden 2017-02-23 – 2017-03-23 tillgängligt på Stadsbiblioteket i Landskrona, Landskrona Muséum och i Stadshusets foajé.

Ev. synpunkter skall insändas skriftligen och vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2017-03-23 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, Stadshuset, 261 80 Landskrona.

 

Klicka på pilen nedan för att se handlingarna:

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor besvaras av  
Frågor besvaras av

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 53 52
anette.c.andersson@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se