Gatuenheten

Gatuenheten ansvarar för skötsel och underhåll av gator, gång- och cykelbanor. I ansvaret ingår beläggningsunderhåll, körbanerenhållning och vinterväghållning.

I det löpande ansvaret ingår mindre eller akuta lagningsarbeten av "potthål" i gatan.

I ansvaret ingår vidare underhåll och utbyte av vägmärken, förbättring av vägmarkeringar såsom spärrområden och övergångsställen, samt underhåll av rännstensbrunnar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Gatuchef Britt-Marie Persson
Telefon 0418-47 08 69
Mejla till Britt-Marie Persson 
britt-marie.persson@landskrona.se

Entreprenadingenjör Tony Brné
Telefon 0418-47 06 68
Mejla till Tony Brné
tony.brne@landskrona.se