Trafikprogram

Landskrona stad arbetar för att skapa ett långsiktigt
hållbart transportsystem, en mer tillgänglig trafikmiljö samt öka förutsättningarna för en tryggare och säkrare trafikmiljö i det
befintliga gatusystemet.

Landskrona stad är inne i en positiv utveckling med inflyttning och med ett centrum på frammarsch och ska värna om de som redan bor här och
ska också locka till fortsatt inflyttning.

Trafikprogrammet, som är en omarbetad version av LOTTTS (Landskrona Offensiv för Trafik, Trygghet, Tillgänglighet, Säkerhet), innehåller riktlinjer för utvecklingen av trafikenoch trafiksystemet och dessa riktlinjer är av strategisk och principiell karaktär.

Som ett komplement till riktlinjerna finns det som i trafikprogrammet kallas program. Riktlinjerna anger vad kommunen ska jobba med och programmen avser hur vi genomför arbetet. Varje plats och företeelse är unik och måste värderas utifrån sina speciella förutsättningar.

Trafikmiljön ska vara självinstruerande i så stor utsträckning som möjligt så att trafikanterna på ett naturligt sätt anpassar sitt körsätt och beteende efter platsens krav. Gaturummet ska anpassas till ortens och/eller platsens befintliga miljö. Restriktioner och förbud genom lokala trafikföreskrifter ska undvikas så långt som möjligt.

Vid planering av ny- och ombyggnad ska hänsyn tas till de driftsmässiga konsekvenserna, dock är funktionen styrande och vid behov ska krav kunna ställas på leverantörer av utrustning för drift- och underhåll av trafiksystemet.

Trafikingenjör
Birthe Bunke
Mejla till Birthe Bunke

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.