Trafik

Till fots, med bil, buss, båt, cykel eller tåg? Färdsätten är många. Här hittar du information och länkar som underlättar din resa.

cykel

Kollektivtrafikresande

Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken så att det är attraktivt att bo i Landskrona utan tillgång till eget fortskaffningsmedel. Landskrona ska fortsätta utmärka sig som en miljöprioriterande stad med trådbussarna som välkänt varumärke.

Minskat resbehov genom bra lokalisering

Exploateringsområden ska lokaliseras så att resbehovet minimeras och bebyggelsen ska planeras så att kollektivtrafiken gynnas.

Gång- och cykeltrafik

Oskyddade trafikanter ska kunna ta sig fram på ett säkert, tryggt och attraktivt sätt i hela staden. Därför ska nätet kontinuerligt byggas ut och förbättras samt prioriteras i högre utsträckning i förhållande till bilnätet. För att öka framkomligheten för oskyddade trafikanter ska dessa ges prioritet vid integrering med andra trafikslag.
Cykelplan 

Hastighet

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, och hastigheten har stor direkt inverkan på trafiksäkerheten för konsekvenserna av en kollision.

Risken för att en personskadeolycka ska inträffar ökar med ökande hastighet, eftersom förarens möjlighet att reagera och hinna avvärja olyckan minskar.

Skadeföljderna av en olycka beror på hastigheten, med en lägre hastighet minskar skadegraden. 

Hastighetskarta

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Trafikingenjör Birthe Bunke
Telefon 0418-47 00 00
Mejla Birthe Bunke
birthe.bunke@landskrona.se