Hel- och delägda bolag

Landskrona stad har ett antal hel- och delägda bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Moderbolag

Landskrona Stadshus AB

Bolaget utgör den sammanhållna funktionen för att utöva ägarrollen för Landskrona stads verksamheter i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av dotterbolagen.

Bolagsordförande 
Börje Andersson (-)

VD
Christian Alexandersson

 

Helägda dotterbolag

AB Landskronahem

Bolaget är det största bostadsföretaget inom Landskrona stad. Bolaget äger och förvaltar ca 3000 lägenheter. De flesta ligger i centralorten men vi finns också i Glumslöv och Asmundtorp.  

Bolagsordförande 
Kenneth Håkansson (-)

VD
Helena Fremle
0418-569 00

Landskronahem

 

Landskrona stugby och camping AB
Mitt på Öresundskusten ligger Borstahusens semesterby med stugor i en vacker och lummig parkmiljö. Huvuddelen av stugorna är om- eller nybyggda de senaste åren. Miljöanpassning är viktigt för oss, Borstahusens semesterby är Sveriges första Svanenmärkta stugby.

Bolagsordförande
Bo Lundgren (FP)

VD
Mårten Olsson

Landskrona stugby & camping

 

Rederiaktiebolaget Ventrafiken
Bolaget bedriver färjetrafik mellan Landskrona och Ven, som det enda rederiet året om. Trafiken utförs på uppdrag av Landskrona kommun och Region Skåne, samt på kommersiell basis.

Bolagsordförande 
Anders L Persson (M)

VD
Rolf Andersson
0418-47 09 00

Rederi AB Ventrafiken

 

MarkNär AB
Bolaget äger och förvaltar Landskrona stads markområden, främst det som finns ute vid E6:an och som kallas för Kronan.

Bolagsordförande
Peder Weibull (M)

 

Utvecklingsstiftelsen
Bolaget ska främja olika projekt som gagnar näringslivet i Landskrona.

Bolagsordförande
Peder Weibull (M)

 

Landskrona Energi AB
Landskrona Energi AB levererar el, fjärrvärme och stadsnät till privat- och företagskunder i hela Landskrona. Sedan hösten 2012 produceras även fjärrvärme och el genom det nya kraftvärmeverket Eneriknuten via Landskrona Kraft AB.

Landskrona Energi verkar för Landskronas miljö och satsar på klimatvänlig energiförsörjning för framtiden.

Bolagsordförande
Björn O Persson

VD
Johan Holmstedt
0418-47 08 50

Landskrona Energi AB

 

Landskrona Stadsutveckling AB
Landskrona Stadsutveckling AB har skapats för att tillsammans med kommun och fastighetsägare ta tillvara på samt utveckla staden möjligheter. Målen för bolaget bygger på ett nära samarbete tillsammans med fastighetsägare, stadens myndigheter och landets statliga verk.

Bolagsordförande
Kenneth Håkansson

VD
Christian Alexandersson

Landskrona Stadsutveckling AB

info@lautveckling.se

 

Invest in Landskrona AB
Bolaget ska bedriva näringsfrämjande åtgärder, verka för nyetablering av näringsverksamhet i Landskrona stad samt annan förenlig verskamhet.

Bolagsordförande
Peder Weibull (M)

VD
Anders A Ekblom 

 

Delägda dotterbolag

LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB
LSR ägs av Landskrona stad och Svalövs kommun.

Bolagsordförande
Mikael Fahlcrantz (MP)

VD
Jonny Meerwald

LSR

 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Bolaget ägs av Helsingborgs, Landskronas, Båstads, Svalövs och Åstorps kommuner och ansvarar för kommunernas VA-verksamheter.

Bolagsordförande
Magnus Jälminger, Helsingborgs stad

VD
Ulf Thysell
010-490 97 77

NSVA

 

Landskronasamverkan AB
Handlare, fastighetsägare och Landskrona stad har bildat Landskronasamverkan med ambition att få ett samlat och gemensamt grepp om utvecklingen i Landskrona.

Bolagsordförande
Peter Billquist (Paulssons Fastigheter Öresund AB)

Landskronasamverkan

 

Landskrona Hamn AB
Bolaget ägs till 50% av Landskrona stad och till 50% av Yara AB. Bolagets verksamhet består av att driva hamn- och terminalverksamhet, vilket innebär lossning och lastning av fartyg, lagring och hantering i egna byggnader och anläggningar, samt att förvalta inseglingsränna och kajanläggningar inom bolagets arrendeområde i hamnen.

Bolagsordförande
Christian Roslander (L)

VD
Mats Larsson 
0418-47 05 03

Landskrona Hamn

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.