Migration och etablering

Här kan du läsa om hur Landskrona stad och andra myndigheter arbetar med frågor som rör migration och etablering för nya svenskar och hur processen för att söka asyl i Sverige går till.

Under 2016 kom 28 939 personer till Sverige för att söka asyl, däribland 2 199 ensamkommande barn och ungdomar. I Landskrona har framför allt mottagandet av ensamkommande barn påverkats med en minskning. 2016 tog staden emot 23 ensamkommande barn. Även i år väntas tillströmningen av asylsökande minskat väsentligt, men ett betydande antal nyanlända personer som beviljas uppehållstillstånd förväntas bosätta sig i Landskrona under de närmaste åren.

Kommunstyrelsen har antagit en genomförandeplan som ska styra det strategiska förbättringsarbete som Landskrona stad ska åstadkomma fram till 2017. Det övergripande målet för stadens åtgärder och insatser är att underlätta snabb integration och etablering för varje nyanländ individ.

Vad kan du göra?

Många invånare hör av sig till staden med frågor om hur de kan hjälpa till på olika sätt. Det finns flera saker du kan göra. 

Bli familjehem, jourhem eller god man.

Det behövs fler familjehem eller jourhem. Det behövs också personer som kan vara god man för ensamkommande barn.

Hjälporganisationer och ideellt arbete

Om du vill skänka pengar, kläder eller liknande finns många hjälporganisationer som du kan vända dig till. Till stadens återvinngscentraler kan du lämna exempelvis kläder och skor. Staden arbetar inte med insamling eller förmedling av ekonomisk flyktinghjälp.

Det finns även många lokala organisationer, kyrkor och föreningar som gör insatser av olika slag för asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn i Landskrona.

Vill du arbeta ideellt som volontär, finns många organisationer som söker personer som vill hjälpa.

För mer information kontakta fritids- och kulturförvaltningen.

Så fungerar flytingmottagandet

Så här fungerar flyktingmottagandet:

 1. Flyktingar anländer Sverige och söker asyl
 2. Inskrivna hos Migrationsverket under asyltiden
  Flyktingarna bor i något av Migrationsverkets boenden eller i eget boende (exempelvis via släktingar eller vänner).
 3. Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd
  Länsstyrelserna träffar överenskommelser med kommunerna om hur många personer med uppehållstillstånd som kan anvisas till varje kommun och därmed ska få hjälp med bostad och andra former av stöd.
 4. Arbetsförmedlingen har uppdraget att samordna
  En individuell etableringsplan görs för att underlätta och påskynda den nyanländas etablering i samhället.
 5. Landskrona stads ansvar i etableringsplanen
  Staden ska erbjuda SFI, samhällsorientering och vid behov andra insatser i kommunens regi. Barnen ska erbjudas plats i förskola och skola.
 6. Samma rättigheter och skyldigheter
  Nyanlända med uppehållstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare.

Olika myndigheters ansvar

Sveriges kommuner

Kommunerna i Sverige ansvarar för:

 • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
 • praktisk hjälp i samband med bosättning
 • undervisning i svenska för invandrare samt samhällsorientering
 • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
 • förskola, skola och fritidshem
 • socialt stöd och service

Vad ska Landskrona stad göra 

Den 1 mars 2016 trädde den nya anvisningslagen i kraft. Lagen syftar till att Sveriges kommuner ska dela ansvaret för att ta hand om de flyktingar som fått uppehållstillstånd och som idag befinner sig på Migrationsverkets boenden. Enligt det kommuntal för mottagande av nyanlända som Länsstyrelsen i Skåne län har fastställt ska Landskrona stad ta emot cirka 375 personer varav 52 kommer anvisas under 2016.

Individ- och familjeförvaltningen, fritid- och kulturförvaltningen samt utbildningsförvaltningen ska arbeta för att de kommunala insatserna kommer igång så snabbt som möjligt och håller en god kvalitet, så att språkinlärning och kunskap om det svenska samhället underlättar en tidig etablering i arbetsliv och samhällsliv.

Kontakta individ- och familjeförvaltningen

Kontakta fritids- och kulturförvaltningen

Kontakta utbildningsförvaltningen

Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för

 • uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats. Här finns bland annat statistik och allmän information om den aktuella flyktingsituationen i Sverige. Du kan också läsa om vilka former av boende som finns för den som söker asyl.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för att

 • samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet
 • ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats 

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Läs mer på Länstyrelsens webbplats

Ensamkommande asylsökande barn och unga

Så här fungerar mottagandet av ensamkommande barn: 

 1. Ett ensamt flyktingbarn anländer till Sverige
  Via någon av Migrationsverkets mottagningsenheter, eller på egen hand.
 2. Migrationsverket registrerar och startar asylprocessen
  Efter några dagar bestämmer Migrationsverket vilken kommun barnet ska bo i. Små barn får alltid bo i ett familjehem.
 3. Landskrona stad ansvarar för ensamkommande
  Individ- och familjeförvaltningen tar emot det ensamkommande barnet/unga. Barnets behov utreds och placeras därefter i ett godkänt boende, antingen i Landskrona eller i någon annan kommun där lämpligt boenden finns.
 4. Individ- och familjeförvaltningenordnar boende och praktisk hjälp
  Individ- och familjeförvaltningen ser till att ge barnet trygghet genom att ordna mat, hjälp med praktiska saker och myndighetskontakter.
 5. Landskrona stad ordnar med god man, barnsomsorg, skola och har uppföljningsansvar
  Alla ensamkommande barn har rätt till skola och får hjälp av en god man. En god man finns för barnet istället för vårdnadshavare för att hjälpa med till exempel barnets ekonomi. Gode mannen ansvarar inte för den faktiska vården för barnet.

Kommunernas ansvar

Sveriges kommuner ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Vad gör Landskrona? 

Landskrona stad har en överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla 147 boendeplatser för asylsökande barn från 15 års ålder, samt 24 boendeplatser för barn som har fått permanent uppehållstillstånd.

Landskrona stad ska sörja för att det är god kvalitet i boenden – både i familjehem och hem för vård eller boende, HVB. Det är viktigt att barnen och ungdomarna tas väl om hand och får ett gott liv i gemenskap med andra. Även asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Viktiga faktorer för att främja integrering och god hälsa är att snabbt få del av skolundervisning, introduktion i det omkringliggande samhället och hjälp att komma igång med fritidssysselsättningar.

I Landskrona stad pågår ett intensivt arbete att förbereda ungdomarna för ett liv i självförsörjning där huvudsyftet är utbildning och arbetsmarknad.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd i kommunerna.

Vanliga ord och begrepp

Asylsökande – Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

Ensamkommande barn och ungdomar – barn utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare som kommit till Sverige för att ansöka om asyl.

PUT – permanent uppehållstillstånd. Om du får permanent uppehållstillstånd har du rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass för att kunna återvända.

Kvotflykting – Det går inte att ansöka om att bli uttagen som kvotflykting. Sverige tar bara emot ansökningar från FN:s flyktingorgan UNHCR som gäller flyktingar och skyddsbehövande där UNHCR har bedömt att de varken kan återvända till sitt hemland eller leva i säkerhet i det land dit de flytt. Migrationsverket prövar sedan ansökningarna på samma sätt som andra asylansökningar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta migration och etablering  
Kontakta migration och etablering

Lena Alderskiöld
Migrationsstrateg
0418-47 43 19
mejl: lena.alderskiold@landskrona.se