Befolkningsstatistik

Landskrona stad fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat 18 år i rad. Sedan år 1999 har kommunen ökat sin befolkning med drygt 7 300 personer. Vid årsskiftet 2016/2017 hade Landskrona 44 611 invånare, vilket har inneburit att kommunens befolkning under året har ökat med 650 personer.

 

Ökningen beror framför allt på flyttningen då antalet som flyttade hit var fler än antalet som flyttade ut till andra kommuner eller länder. Skillnaden mellan inflyttare och utflyttare blev +577. Det totala antalet inflyttade var 3 121 och antalet utflyttare 2 541.

Medelålder i Landskrona har successivt sjunkit under de senaste åren och ligger nu på 40,5 år, i minskning från 2015 med 0,1 procentenhet. Kvinnors medelålder ligger något högre än mäns. Andelen 0-19-åringar ligger fortsatt på knappt 24 procent, 56 procent av befolkningen återfinns bland 20-64-åringarna och andelen 65 år och äldre är 20 procent i Landskrona.

Pendling och arbete

En god förklaring till Landskronas befolkningsökning är stadens geografiska läge i en växande region med goda pendlingsmöjligheter. Den senaste tillgängliga pendlingsstatistiken från år 2014 visar att det fortfarande är fler som pendlar ut från Landskrona för arbetet än som pendlar in nämligen 7 977 personer respektive 5 990 personer. De goda kommunikationerna är av stor vikt för den regionala arbetsmarknaden vilket pendlingsstatistiken visar.

Arbetslöshetens utveckling på Skånes arbetsmarknad motsvarar inte med den växande efterfrågan. Fortfarander råder det arbetskraftsbrist inom en rad yrken fastän arbetslösheten är relativt hög. Flertalet av bristyrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet, vilket många av de arbetssökande inte har.

Landskronas arbetslöshet är högre än skånesnittet och rikssnittet. Den registerbaserade arbetslösheten har under 2015 legat på 14,8 procent, vilket är något lägre än tidigare år.

Befolkningsprognos för Landskrona stad 2016-2025

Antalet invånare beräknas fortsätta att öka. Landskrona stads befolkningsprognos baseras på stadens byggprognos. Det innebär att år 2025 kommer befolkningen uppgå till drygt 54 000 invånare. Till prognosen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Fråga om statistik  
Fråga om statistik

Tim Andersson
0418-47 00 84
tim.andersson@landskrona.se