Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet

Lärmiljö

På Albanoskolan strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för lärande genom tillgängliga och inkluderande pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. Att skapa tillgängliga lärmiljöer är ett främjande arbetedär vi identifierar och undanröjer hinder och aktivt arbetar för att utveckla och förbättra hela verksamhetens lärmiljö. Genom tillgängliga lärmiljöer blir våra elever delaktiga i såväl sitt eget lärande som i den sociala gemenskapen.

Specialpedagogens roll

Specialpedagogernas övergripande ansvar är att arbeta främjande och förebyggande tillsammans med övrig personal. De ska tillsammans med berörd personal identifiera, analysera och försöka undanröja hinder och orsaker till svårigheter i lärmiljön, på organisations-, grupp- och individnivå.  

 • På förfrågan ge handledning beträffande anpassade arbetsmetoder, material, kompensatoriska hjälpmedel, lärmiljöer etc. för elevens bästa. Detta kan även innefatta på elevers och/eller föräldrars förfrågan
 • På rektors uppdrag genomföra handledning
 • Tillsammans med berörd personal genomföra pedagogiska utredningar
 • Genomför screening, observationer och samtal
 • Genomför pedagogiska kartläggningar/utredningar tillsammans med lärare och arbetslag
 • Specialpedagogiska utredningar för enskilda elever vid behov
 • Upprätta åtgärdsprogram tillsammans med berörd personal, föräldrar och elev
 • Elevens kunskapsutveckling följs upp kontinuerligt för att kunna sätta in tidiga stödåtgärder
 • Stödjer elever individuellt, i grupp eller inom klassens ram
 • Deltar i utvecklingssamtal där lärare eller vårdnadshavare så önskar
 • Samverkan med andra instanser
 • Hålla sig uppdaterade beträffande forskning och utveckling inom skolutveckling och specialpedagogik samt i samband med det bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete på skolan 

Elevhälsoteamet består av:

Kristina Agrell, rektor

Ann-Christine Adler, biträdande rektor

Katarina Leise, skolsköterska

Mathilda Gustafsson, kurator

Cecilia Ripa, specialpedagog

Christina Johansson, specialpedagog

Katarina Engdahl, specialpedagog

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss gärna  
Kontakta oss gärna

Kristina Agrell
kristina.agrell@landskrona.se

Katarina Leise
katarina.leise@landskrona.se

Mathilda Gustafsson
mathilda.gustafsson@landskrona.se

Ann-Christine Adler
ann-christine.adler@landskrona.se

Cecilia Ripa
cecilia.ripa@landskrona.se

Christina Johansson
christina.johansson@landskrona.se

Katarina Engdahl
katarina.engdahl@landskrona.se

Senast uppdaterad av Albanoskolan