Förorenade områden och PCB i byggnader

Landskrona har en lång historia som industristad, vilket har medfört att många förorenade markområden finns kvar. Detta får konsekvenser för kommunen och befintliga eller planerade verksamheter i staden. Utöver miljö- och hälsorisker, uppstår höga kostnader i samband med saneringsåtgärder. Det är därför viktigt att miljöförvaltningen får kännedom om var föroreningarna finns. Om föroreningarna hanteras på rätt sätt kan risker för miljö och hälsa minimeras.

Kemiska bekämpningsmedel - anmälan / ansökan om spridning. Förorenade områden handlar om mer än bara mark. Byggnader och vattenområden räknas också som förorenade områden om det förekommer föroreningar som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Föroreningsriskerna i Landskrona är störst i det stora industriområdet i södra delen av staden - en logisk konsekvens med tanke på områdets historia.

När det gäller förorenade byggnader så är PCB den vanligaste typen. Läs mer om PCB i byggnader längre ner. Förorenade vattenområden förekommer inte i så stor utsträckning i Landskrona, bortsett från grundvattnet i industriområdet samt punktvis förorenat grundvatten i närheten av mindre föroreningar runt om i kommunen. Grundvattnet fungerar dock dessvärre som en effektiv spridningsväg av föroreningar, och ju längre tid en förorening får ligga desto mer hinner den spridas. Läs mer om vad som gäller kring föroreningar i mark längre ner.

Blanketter för förorenade områden och hantering av PCB 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Senast uppdaterad av Rainer Weich