Återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Överblivna massor från till exempel schakt- och rivningsarbeten räknas som avfall, men kan ibland användas som material i andra anläggningsarbeten. Massor kan vara förorenade och innebär en risk för spridning av föroreningar till miljön och människor. Därför är det viktigt att återvinning av massor görs på rätt sätt och på rätt plats så att eventuella föroreningar inte sprids i vår natur eller riskerar människors hälsa.

För att avfall ska få användas för anläggningsändamål krävs att:

  • det finns ett tydligt syfte med anläggningen, konstruktionen måste fylla en funktion
  • avfallet ska ersätta traditionella anläggningsmaterial
  • endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion får användas
  • anläggningen ska färdigställas inom en rimlig tid
  • föroreningar ska inte spridas till den nya användningsplatsen

Vilket ansvar har du enligt miljöbalken?

När du vill använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljöförvaltningen eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Skåne län. Den som vill använda avfallet för anläggningsändamål ska bedöma risken med anläggningen:

Vad är ringa risk?

Om återvinning av massorna innebär ringa risk för förorening av mark, vatten eller grundvatten ska en anmälan göras till miljöförvaltningen. Blankett för anmälan hittar du här.

Ringa risk för förorening av mark och vatten finns till exempel om massor tas från en fastighet som:

  • har/har haft verksamheter eller nyttjats på ett sätt som kan ha förorenat området (till exempel från industriområde och inom tätort) eller
  • om halter eller utlakning från massorna överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk, (info om MRR, se nedan) eller
  • om schaktmassorna ska återvinnas på en plats som är områdesskyddat, till exempel vattenskyddsområde eller Natura 2000 område.

Miljöförvaltningen anser att oavsett ursprung ska massorna provtas för att veta eventuellt föroreningsinnehåll. Om du ska ta emot externa massor ska du be om kvitto/dokumentation för att försäkra dig om massornas ursprung och innehåll. Om detta inte finns måste massorna provtas innan de tas emot.

Vi rekommenderar att ni anlitar någon som är sakkunnig inom branschen med dokumenterad erfarenhet (till exempel miljö/markkonsult) för hjälp med anmälan och eventuell egen provtagning.

Vad innebär mer än ringa risk?

Om återvinning av massorna innebär mer än ringa risk för förorening av mark, vatten eller grundvatten krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Mer än ringa risk kan till exempel vara när det rör sig om stora mängder massor. Det finns ingen tydlig gräns för detta men som riktlinje kan man säga att om mängden massor kommer upp i ca 100 000 m3 eller om föroreningshalterna är höga.

När är det mindre än ringa risk?

Användning av avfall som innebär en föroreningsrisk som är mindre än ringa (MRR) kan göras utan anmälan eller tillstånd. Halter och nivåer för utlakning för MRR finns framtaget av Naturvårdsverket (Handbok 2010:1), men enbart för 13 ämnen.

Om du anser att risken är mindre än ringa ska miljöförvaltningen ändå få information om din planerade anläggning eftersom vi har tillsyn även på det. Kontakta miljöförvaltningen på 0418-470600 eller miljo@landskrona.se.

Tänk på att:

Om det finns andra föroreningar (än de 13 som finns för MRR) som påverkar risken, eller om användningen sker inom till exempel ett skyddat område gäller istället anmälnings- eller tillståndsplikt (se ovan).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rainer Weich