Info farliga ämnen

Fogar och golvmassor kan innehålla ämnen som är farliga för både människor och miljön. Förutom PCB kan bland annat klorparaffiner, asbest och blyföreningar förekomma i höga halter i fog- och golvmassor. Dessa ämnen har ingen egen lagstiftning liknade PCB-lagstiftningen, men de kan ändå utgöra en risk att förorena omgivningen om de inte hanteras på rätt sätt. Det är därför viktigt att den som planerar att vidta åtgärder i fog- och golvmassor har kännedom om det.

Anmälan till miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn enligt 26 kapitlet i miljöbalken. Vi kan därför ställa krav på att verksamhetsutövare inkommer med uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen (26 kap. 22 § miljöbalken).

Fog- och golvmassor som innehåller en halt över gränsen för farligt avfall bör anmälas till miljöförvaltningen. En sanering av fogar som innehåller farliga ämnen bedöms vara en tillfällig miljöfarlig verksamhet då vi ser en risk att förorena omgivningen med fogrester och slipdamm vid sådana ingrepp.

Om ni har fog- eller golvmassor som utgör ett farligt avfall bör ni därför göra en anmälan till miljöförvaltningen senast tre veckor innan ni tänkt påbörja saneringen.

Hur ska fogmassor med farliga ämnen hanteras?

För att farliga ämnen inte ska spridas till omgivningen vid sanering är det viktigt att saneringen sker på rätt sätt. Det är därför vi bedömer att det krävs en anmälan innan man genomför saneringen, för att miljöförvaltningen ska kunna kontrollera att rätt metod ska användas och att de som utför arbetet har god kännedom om riskerna. Miljöförvaltningen rekommenderar att ni anlitar någon med dokumenterad utbildning.

Det finns utvecklade och dokumenterade metoder för sanering av fogmassor med fokus på PCB. De bedöms vara tillräckliga för sanering av andra farliga ämnen.

Dessa beskrivs i rapporterna:

  • Handledning för fogentreprenörer; Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR
  • Utveckling och utvärdering av metoder för utbyte av PCB-haltiga fogar
    (SP MET 2555); Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP
  • Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material. Rivning och sanering vid rivning. Sveriges Byggindustrier, FoU Väst, 2002

För närmare beskrivning av saneringsmetoder, kontakta Svenska Fogbranschens Riksförbund eller Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Kontaktinformation till dem finns på följande adresser: www.sfr.nu www.sfrsanering.se, och www.sp.se.

Om något är oklart

Om ni har några frågor eller synpunkter kring ärendet eller om något är oklart kring vad som förväntas av er är ni välkomna att kontakta miljöförvaltningen. Antingen kontaktar ni er handläggare direkt eller så hör ni av er till Landskrona stads kontaktcenter med hjälp av kontaktuppgifterna i sidan.

Vid kontakt med miljöförvaltningen ber vi er ange ärendenumret som finns högst upp till vänster på alla skrivelser från oss.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson