Kemikaliehantering

I de flesta verksamheter hanteras kemiska produkter av olika slag. Vissa används som en del i en process, t.ex. vid tillverkning av olika varor eller andra kemiska produkter, medan andra används som hjälpmedel, t.ex. som skärvätska eller smörjoljor. Oftast förekommer det också olika typer av rengöringsmedel i verksamheten. Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader riskerar att hamna i miljön, och kan tas upp av växter, djur och människor. Det är därför viktigt att man som verksamhetsutövare har kontroll på vilka kemiska produkter som finns i verksamheten, hur farliga de är och vad de används till. Det är också viktigt att kemiska produkter förvaras och hanteras på rätt sätt, så att risken för att de hamnar i miljön minskar.

Miljömålet giftfri miljö

Riksdagen har fastställt 16 olika nationella miljömål och ett av dessa är ”Giftfri miljö”. Definitionen av miljömålet giftfri miljö är: ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna”.

För att miljömålet giftfri miljö ska kunna uppnås måste alla arbeta aktivt med att försöka byta ut de farliga kemiska produkter som används i verksamheten mot mindre farliga sådana. Detta är också i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Enligt produktvalprincipen, 2 kap 4 § miljöbalken, ska alla som använder kemiska produkter av olika slag måste välja de kemiska produkter som är mindre farliga för människor och miljö, om det finns sådana alternativ. Man ska aktivt arbeta med att ta bort farliga kemiska produkter i sin verksamhet och ersätta dem med mindre farliga.

Kemikalieförteckning

Det finns i lagstiftningen ett specifikt krav för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter att ha en förteckning över de kemiska produkter som förekommer i verksamheten (se avsnittet om egenkontroll under miljöskydd). En kemikalieförteckning är ett bra redskap för att ha kontroll på vilka kemiska produkter och ämnen som finns i verksamheten, så vi rekommenderar att alla typer av verksamheter tar fram en sådan och håller den uppdaterad. Vi rekommenderar också att kemikalieförteckningen även innehåller de kemiska ämnen som en kemisk produkt består av, en s.k. utökad kemikalieförteckning. På det viset har man som verksamhetsutövare en bättre bild över vad i de olika kemiska produkterna som gör dem farliga och vad man ska titta på när man ska försöka byta ut produkten mot något mindre farligt. Miljöförvaltningen har tagit fram ett exempel på hur en utökad kemikalieförteckning kan se ut och hur man ska fylla i den.

Förvaring och märkning av kemiska produkter

För att minska risken för att farliga kemiska ämnen hamnar i miljön, så måste förvaringen av kemiska produkter ske på ett bra sätt. Generellt sett ska alla kemiska produkter förvaras i utrymmen som saknar golvbrunnar och som är invallade på ett eller annat vis. Förvaras kemiska produkter ute i produktionslokalerna bör t.ex. särskilda skåp med uppsamling eller spilltråg användas.

Alla farliga kemiska produkter måste vara korrekt märkta med bland annat namn och farosymboler. På det viset finns relevant information om produktens farlighet lätt tillgängligt. Detta är särskilt viktigt att tänka på när man köper in kemiska produkter i bulk, för att sedan föra över dem i mindre och mer hanterbara behållare. I dessa fall måste märkningen på bulkförpackningen följa med till de mindre behållarna.

Det finns specifika arbetsmiljökrav som gäller märkning av kemikalier i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:43, men det är också en fråga för att skydda miljön eftersom felaktigt märkta kemiska produkter ökar risken för att de hanteras fel och kan spridas till miljön.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Senast uppdaterad av Annika Rundblad