Serveringstillstånd

Tillståndsenheten ansvarar för utredning av serveringstillstånd. Serveringstillstånd krävs, enligt alkohollagen, i de flesta sammanhang för att få sälja och servera starköl, sprit, vin och andra alkoholhaltiga drycker.

Vår verksamhet är uppdelad två delar, i en ansöknings- och utredningsdel, och en tillsyns del där det också ingår rådgivning och service till branschen.
I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för medborgare och besökare i Landskrona och bra förutsättningar för restaurangägarna att konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i ett levande stad.

Ansökningar om serveringstillstånd

Bilden nedan visar hur processen går till från det att ansökan skickas in tills tillståndet är klart och hur lång tid det tar. (Klicka på bilden för att förstora.)

Processbeskrivning serveringstillstånd.png
Ansöknings- och anmälningsblanketter finns under E-tjänster och blanketter  eller lämnas ut av alkoholhandläggaren, som också kan ge anvisningar om vad man ska tänka på när man söker tillstånd.

Förutsättningarna för att få serveringstillstånd är att man motsvarar lämplighetskraven i alkohollagens 8 kap 12§. Det vill säga, man ska vara laglydig och ha fullgjort sina skyldigheter gentemot det allmänna (skatt). Dessutom måste man kunna dokumentera sina kunskaper i svensk alkohollagstiftning. 

Till ansökan ska du också bifoga överlåtelsehandlingar, hyreskontrakt, registreringsbevis för bolag, ekonomisk redovisning och godkännande från räddningstjänsten. Tänk på att i god tid också göra en anmälan om livsmedelsanläggning till Miljöförvaltningen.

Vid ansökningar görs remissförfrågningar till olika instanser. Remiss till polismyndigheten är lagreglerad och beslut enligt alkohollagen får inte tas utan att yttrande från polisen finns. Andra viktiga remissinstanser är skatteverket, miljöförvaltningen, kronofogdemyndigheten och räddningstjänsten. Då bedömningsunderlaget finns görs en bedömning som politikerna i arbetsutskottet sedan beslutar om. 

Vid ansökan om serveringstillstånd betalar sökanden en ansökningsavgift som är beslutad av kommunfullmäktige.

Avgifter

Betalningsanvisningar

Landskrona stads riktlinjer for serveringstillstand.pdf 

Butiker
För att få bedriva försäljning av folköl ( Folköl 2,25 – 3,5 volymprocent ) och nikotinläkemedel (från 1/12 2009 nikotinfria läkemedel) krävs att näringsidkaren anmäler försäljningen till kommunen som för ett register över försäljningsställena och utövar tillsyn över dessa.

För tobaksförsäljning krävs sedan 2019 tillstånd enligt lag (2018: 2088) om tobak och liknande produkter. Ansökan om tillstånd görs hos kommunen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Tillståndsenheten  
Tillståndsenheten

Utredningssekreterare

Karin Elgelin

Telefon: 0418-47 02 15

Mejl:karin.elgelin@landskrona.se

 

Ansökan och anmälan  
Ansökan och anmälan

Senast uppdaterad av Maria Kvist