Kulturhistorisk värdefull bebyggelse

"K-märkt" är ett populärt samlingsbegrepp för de olika typer av skydd som en byggnad med kulturhistoriskt värde kan få. Det är dock ingen fackterm med en exakt innebörd. Här nedan beskrivs de olika juridiska skydd som en byggnad kan ha.

Väldigt många värdefulla byggnader omfattas inte av något av dessa skydd. Det betyder inte att de kan hanteras hur som helst. Oavsett om en byggnad är "k-märkt" eller inte så gäller Plan- och bygglagens bestämmelser som säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas.
Det bästa är dock om de värdefulla byggnaderna är utpekade och har fått en märkning så att det är tydligt för alla vad som gäller. För de centrala delarna i Landskrona finns Bevaringsplaner och för Ven och Ålabodarna finns områdesbestämmelser för de värdefulla kulturmiljöerna.

Bestämmelser i detaljplan - q, k och Q

I detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplanen är juridiskt bindande och anger såväl rättigheter som begränsningar. I detaljplanen kan värdefull bebyggelse markeras och särskilda bestämmelser införas. Bestämmelserna markeras på plankartan med olika bokstäver.

q

Ett litet q betecknar att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Vad det innebär preciseras genom skyddsbestämmelser som står på plankartan. Det kan till exempel vara rivningsförbud eller att den befintliga utformningen och detaljer ska behållas. Skyddsbestämmelser kan reglera sådant som vanligtvis inte är bygglovspliktigt, exempelvis interiörer eller hur underhåll ska utföras. Litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan.

k

Ett litet k betecknar att byggnaden har kulturhistoriska värden som ska tas till vara och att byggnadens karaktärsdrag ska beaktas när ändringar görs. Vad det innebär preciseras genom varsamhetsbestämmelser som står på plankartan. Varsamhetsbestämmelser kan till exempel ange vilken kulör en byggnad ska målas i eller hur fönstren ska se ut. Bestämmelserna kan inte reglera sådant som inte är bygglovpliktigt. De kan till exempel inte innebära krav på att originaldetaljer (exempelvis fönster) bevaras, men de kan styra hur detaljerna får se ut om de ändras.

Q

Ett stort Q är en bestämmelse om hur ett område eller en byggnad får användas. Den innebär att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden. Det betyder att det kan vara bostäder, kontor, butiker eller annat, så länge bevarandet av byggnaden inte motverkas. Ett stort Q säger egentligen inget om hur byggnaden ska tas tillvara och den innebär inget rivningsförbud. Stora Q är alltså inte en "strängare variant" av lilla q, utan en helt annan typ av bestämmelse.

Byggnadsminne

En byggnadsminnesmärkning är en statlig skyddsform och det starkaste skydd en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan få i Sverige. Även till exempel parker och andra anläggningar kan bli byggnadsminnen. Det är staten som genom Länsstyrelsen beslutar om byggnadsminnesförklaring. Vem som helst kan lämna förslag till Länsstyrelsen på byggnader som borde bli skyddade. För att en byggnad skall bli byggnadsminne krävs att den är mycket välbevarad eller haft en särskild betydelse. I Landskrona finns fem byggnadsminnen; Tranchellska huset, Fortifikationshuset (Gamla Kassan), Gamla Kasern med Tyghuset, Häljarps mölla samt Nämndemansgården. Dessutom är Landskrona gamla järnvägsstation, Citadellet, Gråen och Uranienborgs kungsgård statliga byggnadsminnen. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Bevarandeprogram Kulturmiljöer i Landskrona  
Bevarandeprogram Kulturmiljöer i Landskrona

Senast uppdaterad av Rickard Persson