Strandskydd

Stränderna vid kusten, sjöar och vattendrag är viktiga naturområden för både människor, växt- och djurliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Regler för strandskydd
Strandskyddet är generellt 100 meter från strandkanten. På vissa platser är det utökat till 300 meter. Strandskyddet gäller både in mot land och ut i vattnet och inkluderar alltså även miljön under vattnet.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader.
  • Ändra befintliga byggnader eller anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt.
  • Utföra grävning eller andra förberedelsearbeten för byggnader eller andra anläggningar.
  • Utföra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Här kan du se en interaktiv webbutbildning som på ett enkelt vis berättar om varför vi har strandskydd, vilka regler som finns och hur du gör om du vill vidta en åtgärd på strandskyddat område

Dispens från strandskyddet kan endast ges om följande förutsättningar är uppfyllda:

Strandskyddet är som ett tungt vägande och viktigt intresse. Du kan få dispens från strandskyddet  om du har särskilda skäl.

Några exempel på särskilda skäl är:

  • Platsen används redan på ett lagligt sätt för privat nyttjande, exempelvis om man ersätter ett hus som brunnit ner eller rivits eller bygger en komplementbyggnad nära huvudbyggnaden.
  • Platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller en väg.
  • Anläggningen måste ligga i eller vid vattnet för att fungera.
  • Anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
  • Det finns ett starkt intresse för att anläggningen ska finnas.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Vill du ansöka om dispens ?

Det är kommunstyrelsen i Landskrona stad som beslutar om dispens från strandskydd i kommunen efter att ha inhämtat yttranden från miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden. Vid strandskyddsdispens när det gäller till exempel naturreservat och kulturminnen, skall denna först granskas av länsstyrelsen i Skåne län.

 
Relaterad information om strandskydd  
Relaterad information om strandskydd

Senast uppdaterad av Rickard Persson