Tillstånd allmän plats

Ska du renovera hemma och behöver en container eller en plats att under kortare tid förvara byggmaterial på, eller för övrigt använda allmän plats för någon aktivitet? Då måste du söka tillstånd för upplåtelse av allmänna plats, ett så kallat Belamringstillstånd.

Belamringstillstånd behövs till exempel också om du måste köra över parkmark för att kunna komma till den egna tomten från baksidan.

Detta styrs av ordningslagen. I 3:e kapitlet, Allmän ordning och säkerhet, står under Användning av offentlig plats:

1 § En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget.
Tillstånd behövs dock inte om platsen tas i anspråk endast för tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.
I fråga om allmänna vägar gäller kraven på polismyndighetens tillstånd endast sådana åtgärder som inte är reglerade i väglagen (1971:948).

2 § Polismyndigheten skall inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Om kommunen för tillstyrkan uppställer villkor enligt15 §, får tillstånd meddelas endast om det förenas med dessa villkor.

Kommunen skall inte höras i tillståndsärendet, om detta avser
1) mark som förvaltas av någon annan än kommunen, eller

2) annan kvartersmark än som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3, om den är avsedd att tas i anspråk enligt nyttjanderättsavtal med kommunen.

Tillstånd

Tillstånd söks hos polisen som tar ut en kostnad för tillståndet. Blankett kan hämtas på Polisens hemsida och skickas in till:

Polismyndigheten i Skåne
Region syd
Landskrona
205 90 Malmö 

Information från Polisen avseende tillståndsansökningar (pdf-fil).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson