Altaner, uteplats och uterum

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger.

Altaner

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.

Om altanen inte anses vara en tillbyggnad eller nybyggnad behövs inget bygglov. Altanen får då byggas var som helst på tomten och ända fram till tomtgränsen utan grannens medgivande.

Även om altanen räknas som en tillbyggnad krävs inte alltid bygglov eftersom det finns vissa undantag från bygglovsplikten. För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan krävs oftast inget bygglov för att bygga små tillbyggnader. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Om altanen byggs fristående från en byggnad kan den kräva bygglov. Men det finns undantag från bygglovsplikt om altanen räknas som en fristående nybyggnad. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att uppföra komplementbyggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder här under rubriken På PBL kunskapsbanken i Relaterad information.

Glasa in en befintlig uteplats med tak

Inglasning av en uteplats under ett befintligt tak kräver oftast bygglov eftersom det räknas som en fasadändring. Det har ingen betydelse om uteplatsen är i direkt anslutning till huset eller om det är fristående, till exempel ett lusthus.

Fasadändringar kräver dock inte alltid bygglov. Om fasadändringen görs på ett en- och tvåbostadshus inom detaljplan krävs bygglov bara om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Detta behöver bedömas från fall till fall av byggnadsnämnden. Utanför detaljplan krävs inte bygglov för fasadändringar.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din inglasning kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om det som byggs inte kräver bygglov ska ändå vissa krav uppfyllas, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Bygga ett nytt inglasat uterum

Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående.

Det finns vissa undantag från bygglovsplikt för både tillbyggnader och nybyggnader. Dessa undantag kan vara tillämpliga också för tillbyggnad och nybyggnad av uterum.

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets nock. Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du börjar bygga. Om du bor utanför detaljplanelagt område kan du i vissa fall få bygga en tillbyggnad utan bygglov eller anmälan. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Det finns även undantag från bygglovsplikt om uterummet är en fristående nybyggnad. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att uppföra komplementbyggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just ditt uterum kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om uterummet inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder här under rubriken På PBL kunskapsbanken i Relaterad information.

Murar, plank och skärmtak

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser bygga skärmtak. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten, inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Läs mer om dessa bygglovsbefriade åtgärder här.

Övriga murar och plank kräver bygglov. Men om din fastighet ligger utanför detaljplan behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadshus.

Om den skyddade uteplatsen, skärmtaket, planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din skyddade uteplats kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om uteplatsen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Marklov

Även om det inte alltid krävs bygglov för altaner och uteplatser kan det krävas marklov. Det gäller inom områden med detaljplan och om man schaktar eller fyller ut så att marknivån ändras väsentligt. Det är kommunens stadsbyggnadsnämnd som bedömer när marklov behövs.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo