Attefallsåtgärder

Sedan sommaren 2014 finns regler i plan- och bygglagen som innebär att du får göra vissa saker utan bygglov. Reglerna för så kallade attefallsåtgärder rör nybyggnad, tillbyggnad, takkupor och ytterligare bostad.

Attefallsåtgärder kräver inte bygglov men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar, så som kontrollplan, som behövs för handläggningen. Läs mer på Boverket

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan eller startbesked vid nybyggnad av komplementbyggnad (inte komplementbostadshus), tillbyggnad eller takkupa.

Tänk på att du behöver bygglov vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Om du vill placera byggnaden mot allmän plats såsom; gata, park, cykelväg behöver du alltid bygglov.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo