Ansökan om lantmäteriförrättning

Den som vill ha en förrättningsåtgärd utförd ska ansöka om lantmäteriförrättning.

Ansökan görs skriftligen och ska undertecknas av berörda fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare alternativt ombud med fullmakt i original. Om en fastighet ägs av flera personer ska alla delägare skriva under ansökan. Ägs fastigheten av ett dödsbo ska alla dödsbodelägare skriva under ansökan. Om ansökan rör äkta makars eller sambors gemensamma bostad krävs att båda skriver under ansökan även om enbart den ena parten står som lagfaren ägare.

I ansökan ska berörda fastigheter anges samt vad som önskas genomföras. Överenskommelser, kartor, servitutsavtal och bouppteckningar eller andra handlingar av betydelse för ärendet ska bifogas ansökan. Handlingar och överenskommelser ska vara i original eller bestyrkta kopior.

 

 

Vid överlåtelse av del av fastighet ska ansökan lämnas in senast sex månader från överlåtelsedagen. 

Ansökningsblankett gällande ansökan och överenskommelse vid fastighetsreglering

Ansökningsblankett gällande lantmäteriförrättning

Ansökningsblankett gällande överensommelse om andel i gemensamhetsanläggning

Efter underskrift skickas ansökan med kartskiss och övriga bilagor till:

Lantmäterimyndigheten Landskrona
261 80 Landskrona

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Lantmäteriet  
Kontakta Lantmäteriet

Åsa Cademar-Nilsson
Lantmäterichef
0418-47 35 73
asa.cademar-nilsson@landskrona.se

Erika Eek
Förrättningslantmätare
0418-47 33 88
erika.eek@landskrona.se

Viola Lindgren
Förrättningslantmätare
0418-47 35 96
viola.lindgren@landskrona.se

Carolina Gustafsson
Förrättningslantmätare
0418-47 35 63
carolina.gustafsson@landskrona.se

Kristin Håkansson
0418-47 05 56
kristin.hakansson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo