Psykologgruppen

Psykologgruppen finns för barn och ungdomar i Landskrona stads förskolor och skolor. Vi arbetar med stöd och utveckling tillsammans med skolans/förskolans personal och hemmet och ingår i skolornas elevhälsoteam. I förekommande fall samarbetar vi med socialtjänsten, barnmottagningen, barn- och ungdomhabiliteringen samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Våra arbetsuppgifter är:

  • Utredning och bedömning av elever
  • Handledning och konsultation till personal
  • Stöd och rådgivning till föräldrar och personal
  • Kris och konflikthantering
  • Nätverksarbete och samordning
  • Fortbildning av personal
  • Metodutveckling
  • Förebyggande insatser genom kartläggning och analys

Vårt mål är att säkra barn och ungdomars fulla möjligheter till utveckling i Landskrona stad. För att lyckas arbetar vi aktivt på förskolan och skolans alla nivåer. Vi arbetar med de resurser som finns kring det enskilda barnet men också i generella utvecklingsprocesser med fokus på främjande och förebyggande insatser.

Våra uppdragsgivare är rektorer, förskolechefer, elevhälsopersonal samt pedagogisk personal i Landskrona stads utbildningsförvaltning. Vårdnadshavare är inte uppdragsgivare, men skall vara införstådd och ge sitt medgivande om uppdraget rör eventuell utredning av enskild elev. Fristående skolor och förskolor är inte våra uppdragsgivare.

Du når oss genom skolans elevhälsosteam eller via skolans rektor eller förskolechef. Du kan också alltid ringa våra direktnummer se nedan.

När det gäller nya ärenden inom gymnasieskolorna kontaktas samordnare Maria Härdin, därefter fördelas ärendena i psykologgruppen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson