Om inackorderingsbidrag

Till elever som behöver inackordering till följd av skolgången skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd. Detta gäller för elever i den kommunala gymnasieskolan.

Skyldigheten gäller till och med det första kalenderhalvåret det år då ungdomarna fyller 20 år. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Stödet ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant skall det utgå med lägst 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven är inackorderad (Skollagen 5 kap 33 § samt 11 kap 21 §). 

I Landskrona gäller att stödet ges kontant och för närvarande uppgår beloppet till 1517 kr per månad. Inackorderingsbidraget utgår under 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Detta bidrag är anpassat till övriga nordvästskånska kommuner.

Elever som har reseavstånd överstigande 200 km ges tillägg enligt följande:

Reseavstånd hemkommun-studieort Tillägg per månad till grundbeloppet 
200 km 500 kr, 500 km 1 000 kr

Ansökningsblankett för inackorderingsbidrag

Ansökan insänds till
Utbildningsförvaltningen, Landskrona stad,  261 80 Landskrona.

Ansökan avser ett läsår, ny ansökan ska lämnas in för varje nytt läsår. För att ersättning ska utgå krävs att ansökan sänds in senast vid vårterminens slut det läsår ansökan avser och intagningsbesked bifogas. Om studierna avbryts, minskar i omfattning från heltid till deltid eller om eleven flyttar hem, skall detta omedelbart anmälas till Utbildningsförvaltningen i Landskrona.

För att bidrag ska utgå krävs

  • att eleven är folkbokförd i Landskrona 
  • att eleven går i kommunal gymnasieskola
  • att eleven är mottagen enligt skollagen 5 kap 8 § (förstahandsmottagande) eller går på utbildning som avses i 9 § (riksrekryterande utbildning) eller i 13 § (specialutformat program som hemkommunen åtagit sig att betala för) 
  • att eleven är under 20 år (bidraget utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år) 
  • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller 
  • att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa
  • att eleven inte samtidigt uppbär resebidrag

OBSERVERA

Elever som blir mottagna i andra hand (frisök) är inte berättigade till inackorderingsbidrag enligt skollagen 5kap. 8 § och 33 §. Endast om ansökan om inackorderingsbidrag avslås får den sökande ett skriftligt meddelande. Utbetalning sker till den bank och det konto som anges på ansökan. Ange även bankens clearingnummer. Anges inte något bankkonto sänds ersättning på utbetalningsavi till den som anges som betalningsmottagare på ansökan. Bidraget utbetalas en gång per termin, för höstterminen efter den 15 september och för vårterminen efter den 1 februari.
För elever som går i fristående gymnasieskolor, folkhögskolor, riksinternatskolor samt för utlandssvenska elever gäller att Centrala Studiestödsnämnden CSN http://www.csn.se/ ansvarar för stöd till inackordering och ansökan görs till CSN.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Monika Torkar

Senast ändrad