Behandling av personuppgifter

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och hanterar genom utbildningsförvaltningen dina personuppgifter. Det är alltså utbildningsförvaltningen som genomför all praktisk hantering av dina personuppgifter.

Vi behöver behandla uppgifter om dig för att fullgöra de myndighetskrav som finns. De uppgifter vi behöver är kopplade till uppdraget inom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. De uppgifter vi oftast behöver är personuppgifter så som postadress, bostadsadress samt kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress. Normalt behöver vi också personnummer för att säkerställa att vi riktar oss till rätt fysisk person. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning och allmänt intresse.

För mer information om en specifik registrering av personuppgifter inom utbildningsförvaltningen läs mer här.

Utbildningsförvaltningen lämnar oftast inte vidare personuppgifter till någon annan aktör på eget initiativ. Det kan dock vara aktuellt om någon annan myndighet begär ut uppgifterna. Myndigheter vi brukar lämna ut uppgifter till är bl a Skatteverket, Försäkringskassan och Skolverket.

Generellt kan alltid uppgifterna komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen då de oftast är allmän och offentlig handling. Sådana handlingar är myndigheten skyldig att lämna ut på begäran.

Vi lagrar dina uppgifter i enlighet med utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan. Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade och i vissa begränsade fall raderade, förutsatt att det inte står i strid med offentlighetsprincipen. Du har också rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att lämna över klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. De uppgifter som du sedan tidigare skickat till utbildningsnämnden kommer dock att fortsätta behandlas inom ramen för offentlighetsprincipen.

Kontaktuppgifter kopplade till hanteringen av personuppgifter

Den personuppgiftsansvariga är utbildningsnämnden, som utsett dataskyddsombud, som du når genom Landskrona stads kontaktcenter på 0418-47 00 00.

Du når utbildningsförvaltningen direkt via e-post: utb@landskrona.se

Landskrona stads dataskyddsombud når du via via e-post: dataskyddsombud@landskrona.se

Datainspektionen når du via tel: 08-657 61 00 och e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter hittar du på: www.landskrona.se/personuppgifter

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson