Återanvändning av jordmassor

Som fastighetsägare vill du i vissa fall fylla ut din tomt med inköpta jordmassor eller anlägga en bullervall. Tänk på att alla jordmassor som återanvänds kan innehålla föroreningar. Man får aldrig förorena en plats vilket ställa krav på kunskap om platsens bakgrundshalter, massornas ursprung och föroreningshalter.

Överblivna massor från till exempel schakt- och rivningsarbeten räknas som avfall, men kan ibland användas som material i andra anläggningsarbeten. Massor kan vara förorenade och innebära risk för spridning av föroreningar till miljön och människor. Därför är det viktigt att återvinning av massor görs på rätt sätt och på rätt plats så att eventuella föroreningar inte sprids i vår natur eller riskerar människors hälsa.

För att avfall ska få användas för anläggningsändamål krävs att:

  • det finns ett tydligt syfte med anläggningen, konstruktionen måste fylla en funktion
  • avfallet ska ersätta traditionella anläggningsmaterial
  • endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion får användas
  • anläggningen ska färdigställas inom en rimlig tid
  • föroreningar ska inte spridas till den nya användningsplatsen


Vilket ansvar har du enligt miljöbalken?

När du vill använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljöförvaltningen eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Skåne län. Den som vill använda avfallet för anläggningsändamål ska bedöma risken med anläggningen:

Vad är ringa risk?

Om återvinning av massorna innebär ringa risk för förorening av mark, vatten eller grundvatten ska en anmälan göras till miljöförvaltningen. Blankett för anmälan hittar du på vår e-serviceportal: https://eservice.landskrona.se/.
Ringa risk för förorening av mark och vatten finns t.ex. om massor tas från en fastighet som:

  • har/har haft verksamheter eller nyttjats på ett sätt som kan ha förorenat området (t ex från industriområde och inom tätort) eller
  • om halter eller utlakning från massorna överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk, (info om MRR, se nedan) eller
  • om schaktmassorna ska återvinnas på en plats som är områdesskydd, t.ex. vattenskyddsområde eller Natura 2000 område.


Miljöförvaltningen anser att oavsett ursprung ska massorna provtas för att veta eventuellt föroreningsinnehåll. Om du ska ta emot externa massor ska du alltid be om kvitto/dokumentation för att försäkra dig om dess ursprung och innehåll. Om detta inte finns måste massorna provtas innan de tas emot.

Vi rekommenderar att ni anlitar en sakkunnig med dokumenterad erfarenhet (till exempel miljö/markkonsult) för hjälp med anmälan och eventuell egen provtagning.

Vad innebär mer än ringa risk?

Om återvinning av massorna innebär mer än ringa risk för förorening av mark, vatten eller grundvatten krävs tillstånd av länsstyrelsen.
Mer än ringa risk kan t.ex. vara när det rör sig om väldigt stora mängder massor. Det finns ingen tydlig gräns för detta men som riktlinje kan man säga att om mängden massor kommer upp i ca 100 000 m3 eller om föroreningshalterna i massorna överskrider uppmätta bakgrundshalter där man vill använda dem.

När är det mindre än ringa risk?

Användning av avfall som innebär en föroreningsrisk som är mindre än ringa (MRR) kan göras utan anmälan eller tillstånd. Halter och nivåer för utlakning för MRR finns framtaget av Naturvårdsverket (Handbok 2010:1), men enbart för 13 ämnen.

Om du anser att risken är mindre än ringa ska miljöförvaltningen ändå få information om din planerade anläggning eftersom vi har tillsyn även på det.
Kontakta miljöförvaltningen via 0418 – 470 000 eller kontaktcenter@landskrona.se.


Tänk på att:

Om det finns andra föroreningar (än de 13 som finns för MRR) som påverkar risken eller om användningen sker inom till exempel ett skyddat område gäller istället anmälnings- eller tillståndsplikt.
Och glöm inte bort att alltid be om kvitto/dokumentation för att försäkra dig om dess ursprung och innehåll.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av rainer weich