Ventilationskontroll, OVK

En obligatorisk ventilationskontroll ska garantera en tillfredsställande inomhusmiljö. En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där ventilationskontrollen spelar en viktig roll.

I samband med ventilationskontrollen ges förslag om vad som kan göras för att minska energiåtgången genom ventilationen, utan att det skulle kunna medföra ett sämre inomhusklimat. En ventilationskontroll ska genomföras innan ett ventilationssystem tas i bruk, alternativt vid ombyggnad av ett existerande ventilationssystem. Målet är att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid, ska ha en dokumenterat fungerande ventilation.

Hur ofta ska man kontrollera ventilationen?

Dessa byggnaders ventilationssystem ska funktionskontrolleras av en certifierad kontrollant enligt följande intervall:

  • Daghem, skolor, vårdlokaler oavsett ventilationssystem. Flerbostadshus, kontorsbyggnader, Från- och tilluftsventilation, 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader, Frånluftsventilation samt Självdragsventilation, 6 år

Undantagna från OVK-plikten är endast:

  • En- och tvåbostadshus med självdrag eller mekanisk från-/tilluftsventilation.
  • Ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk samt industribyggnader 
  • Hemliga byggnader inom totalförsvaret

När det gäller en- och tvåbostadshus med mekanisk till- och frånluftsventilation behöver bara en första OVK-besiktning göras när systemet är nytt.

Fastighetsägaren ansvarar för att reglerna följs

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att OVK utförs enligt de lagstadgade tidsintervallerna. Ansvaret ligger aldrig hos hyresgästen.

Tillsyn vid brister

OVK-kontrollanten skickar in besiktningsprotokollet till stadsarkitektavdelningen som registrerar det. När ett protokoll inte är godkänt eller en besiktning uteblir gör stadsbyggnadsnämnden tillsyn. Vi kontaktar då fastighetsägaren och begär in ett godkänt protokoll. Om detta inte sker inom utsatt tid riskerar fastighetsägaren att föreläggas med vite.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson