Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll gynnar inomhusmiljön. En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där spelar ventilationskontrollen en viktig roll.

I samband med kontrollen är det viktigt att ge förslag om vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat. Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem används för första gången eller vid ombyggnad av ett existerande ventilationssystem.

Obligatorisk ventilationkontroll och en tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.

Målet är att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid, ska ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att inomhusklimatet blir sämre. 

 

Hur ofta ska man kontrollera ventilationen?

Dessa byggnaders ventilationssystem ska funktionskontrolleras av en certifierad kontrollant enligt följande intervall:

  • Daghem, skolor, vårdlokaler oavsett ventilationssystem. Flerbostadshus, kontorsbyggnader, Från- och tilluftsventilation, 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader, Frånluftsventilation samt Självdragsventilation, 6 år

Undantagna från OVK-plikten är endast:

  • En- och tvåbostadshus med självdrag eller mekanisk från-/tilluftsventilation.
  • Ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk samt industribyggnader 
  • Hemliga byggnader inom totalförsvaret

När det gäller en- och tvåbostadshus med mekanisk till- och frånluftsventilation behöver bara en första OVK-besiktning göras när systemet är nytt.

Fastighetsägaren ansvarar för att reglerna följs

Det är alltid fastighetsägaren som ska se till att OVK utförs enligt de lagstadgade intervallerna. Ansvaret ligger aldrig på hyresgästen.

Tillsyn vid brister

OVK-kontrollanten skickar in besiktningsprotokollet till stadsarkitektavdelningen som registrerar det. När ett protokoll inte är godkänt eller en besiktning uteblir gör stadsbyggnadsnämnden tillsyn. Vi kontaktar då fastighetsägaren och begär in ett godkänt protokoll. Om detta inte sker inom utsatt tid riskerar fastighetsägaren att föreläggas med vite.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Frågor om ventilation ?  
Frågor om ventilation ?

Mathias Fuchs
1:e byggnadsinspektör
0418-47 06 28
mathias.fuchs@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av Anette Drivmo