Vilda djur

Ibland uppstår konflikter mellan vilda djur eller skadedjur och människan. Varje fastighetsägare är ansvarig för sin fastighet. Detta ansvar omfattar även eventuella konflikter med vilda djur eller skadedjur.

En mås, en duva och en kråka

I Landskrona stad är det teknik- och fritidsnämnden som ansvarar för kommunens fastigheter. I ansvaret ligger bland annat att tillse att det inte uppstår skada och olägenhet.

Miljönämnden är ansvarig tillsynsmyndighet. Ansvaret gäller olägenhet för människors hälsa. Om det uppstår olägenhet för människors hälsa arbetar miljönämnden med tillsyn över verksamhetsutövare (t.ex. fastighetsägare).

Skyddsjakt är jakt som kan tillåtas för att bland annat skydda människors hälsa och säkerhet samt förhindra skador, till exempel för att hindra gäss att äta stora mängder säd på åkrar. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet som kan ge tillstånd i det enskilda fallet. Skyddsjakt kan också bedrivas på enskild jakträttshavares initiativ med stöd av Jaktförordningen.

Vad är en olägenhet

En olägenhet, enligt miljöbalken, är en störning som kan vara skadlig för hälsan och "som inte är tillfällig eller liten". Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel i parker och på torg, bedöms inte som olägenhet enligt miljöbalken. Oljud från t.ex. kråkfåglar har i rättsfall bedömts som ”ej stadigvarande störning”.

Vad kan du göra själv:

  • Var försiktig med att mata fåglar med matrester, det drar till sig råttor, möss och ohyra.
  • Håll balkonger och uteplatser fria från utrustning och skräp så att fåglarna inte kan bygga bo där.
  • Sätt upp nät kring balkong eller uterum.
  • Rensa hängrännor.
  • Sätt upp ”avståndshållare”, till exempel pianotråd eller tunna nylonlinor som hindrar fåglar från att sätta sig på till exempel balkongräcket. Placera dem cirka två centimeter ovanför den kant där fåglarna brukar sitta. Sätt sedan upp en tråd till cirka två centimeter ovanför den första tråden.
  • Mata inte vilda djur. Till och från får vi problem med råttor i innerstaden. När det sker mycket vägarbeten och dessutom finns gott om mat ute i det fria så lockas råttorna ut. Staden genomför i samverkan med NSVA och Anticimex åtgärder för att minska beståndet av råttor.
  • Plocka inte upp vilda djur. Till synes övergivna djur som fågelungar eller sälkutar är oftast inte övergivna utan tillfälligt lämnade. Föräldrarna tar säkert hand om sin unge igen om dom får vara i fred.
  • Om du ser en sälkut längs stranden ska du lämna den i fred. Det är helt naturligt och normalt att mamman lämnar kuten för att fiska i upp till 6 - 8 timmar. Mamman kommer tillbaka och diar när det behövs. Det kan även vara så att mamman inte vågar ta sig i till sin unge om det finns folk runt omkring.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Fastighetsägarens ansvar

Enskild fastighetsägare har ansvar för sin fastighet. 

Kommunjägare

På stadens mark bedrivs viltvård, förebyggande jakt och skyddsjakt av en särskild kommunjägarorganisation. Uppdraget omfattar bara stadens mark.

Vid problem med skadedjur

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med skadedjur ska du kontakta din hyresvärd eller styrelse. 

Senast uppdaterad av Rainer Weich