Krisberedskap

En kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhället, exempelvis elförsörjning, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Vad är en kris 

Ordet kris har olika betydelse i olika sammanhang. I arbetet med samhällets beredskap är kris ett tillstånd i samhället där konsekvenserna av en händelse är så svåra och allvarliga att de vanliga resurserna inte räcker till för att hantera händelsen.

Exempel på kriser är: omfattande elbortfall, störningar i vatten- och avloppsnätet, avbrott i samhällsviktiga transportsystem, pandemier och stora olyckor.

Hur arbetar Landskrona stad med krisberedskap

Landskrona stad arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda sig för eventuella krishändelser och för att minska kommunens sårbarhet. För vissa specifika händelser har Landskrona stad handlingsplaner som stöd för att hantera händelsen. Detta för att kunna upprätthålla en väl fungerande organisation och god samhällsservice även i en krissituation.

Det gäller exempelvis reservkraft, nödvatten, livsmedel, kriskommunikation, pandemi och väderrelaterade händelser.

Landskrona stad arbetar aktivt med att bygga upp krisberedskapsförmågan genom att utbilda, öva och ta fram handlingsplaner för att minska konsekvens- och skadeverkan. Staden ingår också i flera samverkansforum på intern, lokal, regional och nationell nivå och bedriver ständig omvärldsbevakning för att snabbt agera om en händelse uppstår som har påverkan på kommunen.

Risk- och sårbarhetsanalys

Landskrona stad har en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som beskriver kommunens samhällsviktiga verksamheter, vilka risker som finns i kommunen och vilka sårbarheter som finns kopplat till krisberedskapen och hur de kan minskas.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Viktiga telefonnummer  
Viktiga telefonnummer

112 är Sveriges nationella nödnummer.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser. 

114 14 är polisens nummer vid icke-akuta händelser.

1177 är numret till sjukvårdsupplysningen. 

Senast uppdaterad av Catarina Persson