Tobak

Det övergripande målet för den svenska tobakspolitiken är att motverka tobaksbrukets medicinska skadeverkningar. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det finns tydliga samband mellan riskbruk av alkohol, cannabisanvändning, tobaksbruk och riskabla spelvanor

Idag är tobak den enskilt största orsaken till sjukdomar och förtidig död. Ungdomar är en viktig målgrupp när det gäller tobaksprevention då det är just i ungdomsåren som de flesta börjar röka och snusa. Som i allt förebyggande arbete är det viktigt att man arbetar på flera olika nivåer samtidigt för att färre personer ska börja använda tobak.

Sambandet mellan föräldrars och barns framtida rökning är starkt. Röker båda föräldrarna är risken stor att barnet också börjar röka. Sambandet är starkast hos flickor och om det är mamman som röker. Att som förälder fundera över sina egna val är viktigt, och om man väljer att sluta finns hjälp att få genom exempelvis sluta-röka-linjen                         .

Lite tobaksfakta

I tobak finns ämnet nikotin som är ett centralstimulerande medel och väldigt beroendeframkallande. Nikotin är ett gift som finns i tobaksplantan och egentligen som ett eget skydd mot skadeinsekter. Rent nikotin är så giftigt att det är helt förbjudet att hantera. Nikotin kan tas upp i kroppen på olika sätt, det vanliga är att man röker cigaretter eller att man snusar. När man röker tobak når nikotinet hjärnan inom 10-20 sekunder. När man snusar tar det längre tid för nikotinet att nå hjärnan, men personer som snusar har ofta en mycket högre dos nikotin i blodet under en längre tid än den som röker cigaretter. 

Så påverkas kroppen

Nikotin kan ge ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck och ökad ämnesomsättning. Konditionen försämras. I hjärnan gör nikotinet så att man känner en belöning, man kan få minskad aptit, känna sig piggare, men minne och inlärning påverkas också. När nikotinet når hjärnan aktiveras de så kallade nikotinreceptorerna och signalsubstansen dopamin utsöndras i hjärnan. Det är därför man känner en belöning när man röker - hjärnan överaktiveras. Att röka innebär att man drar in rök i lungorna och med detta drar man in många olika skadliga ämnen direkt in i lungorna. Ju längre tid en person röker, desto större risk att drabbas av en sjukdom som i värsta fall leder till döden.
Även snus påverkar kroppen negativt. Sambanden mellan cancer och snus är inte lika kraftiga som mellan cancer och rökning. Men det finns studier som har visat på en högre risk för cancer i munnen och bukspottkörteln, det finns också en högre risk för hjärtinfarkt, stroke och skador på tandköttet.

2018 års nationella undersökning från CAN gällande skolungdomars tobaksvanor beskrivs på följande sätt:

  • Tobaksanvändningen bland niondeklassare har minskat påtagligt under 2000- talet. I årets undersökning klassificerades 11 % som rökare och 7 % som snusare, vilket är ungefär samma nivåer som förra året.
  • I gymnasiet har andelen rökande elever minskat sedan 2012 och i årets undersökning uppgav 23 % att de rökte medan 14 % uppgav att de snusade.
  • Den nedåtgående trenden i tobaksanvändningen tycks dock ha stannat av något och framförallt har andelen snusare legat på en förhållandevis stabil nivå under de senaste åren i båda årskurserna.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

ANDT-koordinator
0418 - 47 32 02

Senast uppdaterad av Catarina Persson