Markföroreningar

Landskrona har en lång historia som industristad, vilket har medfört att tidigare miljöstörande verksamheter har lämnat markföroreningar på ett flertal platser. Eftersom tidigare lagstiftning inte ställde lika hårda miljökrav på verksamheterna jämfört med idag, finns det idag en ansenlig del förorenade markområden kvar. Detta får miljömässiga och finansiella konsekvenser för kommunen och verksamheterna i staden eftersom saneringsåtgärder ofta är omfattande och kostsamma. Eftersom kontakt med förorenad jord kan medföra allvarliga hälsorisker är det därför viktigt att kunna lokalisera och bedöma tillståndet av dessa förorenade områden inför eventuella saneringsåtgärder. Om föroreningarna hanteras på rätt sätt kan hälsoriskerna minimeras.

Markföroreningar

Det finns i dagsläget inget systematiskt övervakningsprogram gällande föroreningar i mark. De undersökningar som genomförs i grundvatten säger förvisso en del även om situationen i mark, men markföroreningar är ofta komplexa och svåra att få en översikt över.

Miljöförvaltningen för därför register över kända och misstänka markföroreningar i staden. Kunskap om förorenade eller potentiellt förorenade områden kommer till en stor del från länsstyrelsen som har genomfört ett stort inventeringsarbete för att identifiera möjliga risker. Miljöförvaltningen har också tillgång till information genom dokumenterad kunskap om stadens historia.

Om du har frågor om förorenade områden eller om du har information omkring en möjlig föroreningsrisk, gammal eller ny, tveka inte att kontakta miljöförvaltningen. Vi tar tacksamt emot all information om risker, för att sedan kunna se till att eventuella risker hanteras på rätt sätt.

Läs mer om förorenade områden på Naturvårdsverkets hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich