Vatten

Våra vatten är en livsviktig resurs och vattenstatus är därför oerhört viktigt att kontrollera. Även om våra åar och vårt hav inte används direkt som dricksvatten, påverkar det ändå på ett omfattande sätt.

Insamling av plast vid Ven

Åarna

I Saxån-Braån och i Råån bedrivs omfattande kontroll av vattenkvaliteten. Övervakningen har pågått sedan mitten på 1980-talet och provtagningar görs oftast en gång i månaden. Mätprogrammen omfattas av:

  • Kemisk fysikaliska mätningar som bl a vattenföring grumlighet, temperatur, kväve, fosfor, pH, ledningsförmåga, metaller, bekämpningsmedel och syreförhållanden.
  • Biologiska mätningar av kiselalger och bottenfauna.

Mer information om mätningarna i våra åar hittar du hos de två vattenråd som bildats för att övervaka kvaliteten i åarna, Saxån-Braåns vattenråd och Rååns vattenråd.

Grundvatten

Kvaliteten av grundvatten övervakas årligen på ett 10-tal punkter.

Havet

I havet sker övervakning av vattenkvaliteten i hela Öresund genom Öresunds vattenvårdsförbunds försorg. Kommunen övervakar förändringar i bottenfaunan och har en mätsond utan för Ven som mäter ström, temperatur, syreförhållanden och salthalt en gång i timmen. Med några års mellanrum görs inventeringar av andra biologiska förhållanden.

Mer information om mätningarna i Öresund hittar du hos det vattenvårdsförbund som bildats för att övervaka kvaliteten i sundet, Öresunds vattenvårdsförbund.

Badvattenkvalitet

Det är Fritid- och kulturförvaltningen som sköter om stadens allmänna badstränder. Miljöförvaltningen genomför provtagning för att kontrollera badvattenkvaliteten. Läs mer på sidan om strandbad.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Publicerat den av Rainer Weich

Senast ändrad