Vatten

Våra yt- och kustvatten utgör viktiga resurser och vattenstatusen är därför viktigt att övervaka. Våra åar och vårt hav används till rekreation, sport- och yrkesfiske men även som recipient från olika utsläppskällor. Att bevara den biologisk mångfalden är ett av huvudmålen.

Insamling av plast vid Ven

Trålning efter plast i Öresund utanför Landskrona

Åarna

I Saxån-Braån och i Råån bedrivs omfattande kontroll av vattenkvaliteten. Övervakningen har pågått sedan mitten på 1980-talet och provtagningar görs oftast en gång i månaden. Mätprogrammen omfattas av:

  • Kemisk fysikaliska mätningar som bl a vattenföring grumlighet, temperatur, kväve, fosfor, pH, ledningsförmåga, metaller, bekämpningsmedel och syreförhållanden.
  • Biologiska mätningar av kiselalger och bottenfauna.

Mer information om mätningarna i våra åar hittar du hos de två vattenråd som bildats för att övervaka kvaliteten i åarna, Saxån-Braåns vattenråd och Rååns vattenråd.

Havet

I havet sker övervakning av vattenkvaliteten i hela Öresund i Öresunds vattenvårdsförbunds regi. Kommunen övervakar förändringar i bottenfaunan och har en mätsond utan för Ven som mäter och registrerar ström, temperatur, syre och salthalt en gång varannan timme. Ett stort problem utgör syrebrist i bottenvattnet som periodvis kan slå ut bottenfaunan i Öresunds djupare delar.

CTD.jpg

Med några års mellanrum görs inventeringar av andra biologiska förhållanden.

Mer information om mätningarna i Öresund hittar du hos det vattenvårdsförbund som bildats för att övervaka kvaliteten i sundet, Öresunds vattenvårdsförbund.

Vattenkvalitet strandbad

Fritid- och kulturförvaltningen sköter om stadens allmänna badstränder och genomför provtagning för att kontrollera badvattenkvaliteten. Havs och Vattenmyndigheten klassificerar årligen Landskronas badplatser. Klassificeringen bygger huvudsakligen på halter av tarmbakterier under de sista 4 badsäsongerna.

Läs mer på sidan om strandbad.

badvatten.jpg

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich