Naturvård

Landskrona har en vacker, men krympande natur som är värdefull att skydda. Staden bedriver därför ett aktivt naturvårdsarbete, till gagn för såväl människor som miljö.

Exercisfältet

Landskrona kommun utgörs till 70% av jordbruksmark, där den biologiska mångfalden är relativ låg. Även i odlingsfria områden, som påverkas av näringsämnen och bekämpningsmedel, trängs växter som är anpassade till näringsfattiga miljöer undan och ersätts med triviala, näringsälskande arter. Artrika ängar med sin mångfald av örter har stor betydelse för insektslivet, som under senare år har visat en kraftig tillbakagång, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen.

Desto viktigare är det att bevara och sköta kommunens relativt få opåverkade naturområden så att den biologiska mångfalden kan bevaras eller ökas. Många av dessa naturområden utnyttjas i stor omfattning för rekreation vilket kan skapa konflikter med naturvårdsintressen, men även kan bidra till, att i större utsträckning kunna skydda och sköta dessa. Vad gäller skötsel av naturområden, kan åtgärder ofta begränsas till att undvika konstgödsel- och bekämpningsmedelsanvändning samt om området ska hållas öppet, betas eller röjas mekaniskt.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Läs mer  
Läs mer

Senast uppdaterad av Rainer Weich