Saxtorpsskogen som kommunalt naturreservat - remissförslag

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) har Landskrona stad upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning samt förslag till skötselplan för naturreservatet Saxtorpsskogen.

Syftet med reservatet

Saxtorpsskogen är Landskronas enda egentliga skogsområde och som ett tätortsnära naturområde används skogen flitigt för rekreation och friluftsliv. Syftet med naturreservatet är att området långsiktigt ska tillgodose och utveckla värdena för i huvudsak den biologiska mångfalden men även för det rörliga friluftslivet. Endast kommunalt ägda fastigheter i Saxtorpsskogen förslås ingå i reservatet, totalt 109ha.

Förslag på föreskrifter och skötselplan

Föreskrifterna talar om vad man får och inte får göra inom reservatet och skötselplanen visar med vilken inriktning Landskrona stad vill sköta området och dess fasta anläggningar.

Remissen skickas till sakägare, intresseorganisationer och myndigheter, m.fl. Efter remissen kommer ett slutligt förslag att tas fram som kommer att ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om att inrätta naturreservatet.

Handlingarna finns tillgängliga i stadshusets foajé

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter ska skickas in skriftligen och vara Miljöförvaltningen i Landskrona stad tillhanda senast 2020-09-01.

Skicka yttrandet till:

miljo@landskrona.se

eller

Miljöförvaltningen
Drottninggatan 7
261 80 Landskrona stad

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén