Taxa och tjänstegaranti 2022

Miljöförvaltningens timtaxa 2022 är 1109 kronor per hel timme handläggningstid.

Denna taxa gäller avgifter för Landskrona stads kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

Det gäller bl. a naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.

Informationsblad om fast tillsynsavgift

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 - Avgifter för ansökningar, anmälningar och underrättelser

Taxebilaga 2 - Avgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Tjänstegaranti för miljönämndens område

Allmänt

Denna tjänstegaranti gäller på miljönämndens område och omfattar nedanstående garantier. Återbetalning kan endast ske det år som garantin inte uppfyllts om inte undantag finns preciserat i den enskilda tjänstegarantin.

Återbetalning gäller under förutsättning att miljönämnden uppmärksammas på att tjänstegarantin inte har uppfyllts och berörd part begär återbetalning enligt garantin.

Tjänstegarantin gäller inte om orsaken till uppfyllandet inte ligger inom miljönämndens kontroll.

Tjänstegarantin gäller med startdatum 2016-01-01.

Tjänstegaranti för verksamhet med årlig avgift

Tjänstegaranti 1

Verksamheter som betalar en årlig tillsynsavgift till miljönämnden och har en timfaktor som är mindre än 8 timmar/år ska som ett minimum få en inspektion inom en ackumulerad timfaktor på 8 timmar*. Verksamheter som har timfaktor med 8 timmar eller mer/år ska alltid ha minst en inspektion per kalenderår.

Uppfyllnad av tjänstegarantin bedöms genom den tid som förflutit mellan två efter varandra följande inspektioner. Möjlighet att begära återbetalning gäller fram till nästa där efter genomförd inspektion.

Med inspektion avses ett besök på plats i någon del av en verksamhet med kontroll av hela eller delar av verksamhetens miljö- och hälsorisker.

*Taxan är utformad så att varje verksamhet tilldelas en timfaktor som ska representera den totala tid som krävs för alla uppgifter som tillsynsmyndigheten måste göra.  
Tjänstegaranti 5

Miljönämnden garanterar att all debitering av timbaserad tillsyn sker maximalt 3 månader i efterskott. Som regel ska debitering ske månadsvis i efterskott om det inte finns särskilda skäl.

Konsekvenser om tjänstegaranti inte uppfylls

Om miljönämnden uppmärksammas på att mer än en månads timbaserad tillsyn ackumulerats utan fakturering enligt tjänstegarantin måste detta kunna motiveras med rimlig grund. Timbaserad tillsynsavgift som överstiger 3 månader utan fakturering är förverkad.

Senast uppdaterad av Rickard Persson