Systematiskt brandskyddsarbete

Alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. I räddningsverkets allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, står det att det är skäligt att detta arbete görs och även att det dokumenteras.

Rådet har sin bakgrund i lagen om skydd mot olyckor. Enligt bestämmelserna i 2 kap 2§  i denna lag bör dokumentationen av brandskyddet vara tillräckligt för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.

Av de allmänna råden framgår också att det i varje verksamhet bör finnas en brandskyddsansvarig, som har särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Det bör också göras dokumentation som tydligt beskriver vem av fastighetsägaren och den som bedriver verksamheten, som ansvarar för vad när det gäller brandskyddet. Det är bra om ansvarsfrågan regleras i ett avtal.

Att bedriva ett gott systematiskt brandskyddsarbete är detsamma som att säga att man har ordning och reda i sitt brandskydd. Finns det redan någon form av lednings- eller kvalitetsledningssystem i verksamheten passar SBA utmärkt att integrera i det systemet.

Oavsett vilken byggnad eller anläggning som verksamheten bedrivs i, så behövs alltså ett systematiskt brandskydd.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti