Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare till vissa byggnader och anläggningar lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Anmodan går alltid ut till ägaren av byggnaden och nyttjanderättshavaren ska ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Vad är en skriftlig redogörelse?

Den skriftliga redogörelse som ska lämnas in till räddningstjänsten är inte samma sak som den dokumentation av brandskyddet som kan behöva upprättas inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelsen kan betraktas som en sammanfattande beskrivning av de för brandskyddet mest väsentliga tekniska och organisatoriska åtgärderna

Syftet med skriftlig redogörelse  

Kommunen utövar tillsyn gällande efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förutom att den skriftliga redogörelsen för brandskyddet tydliggör den enskildes ansvar för brandskyddet, ska den också fungera som ett hjälpmedel för planeringen av den kommunala tillsynen.

Upplägg för skriftlig redogörelse  

Den skriftliga redogörelsen består av två delar:

Del 1: Avser byggnaden eller anläggningen och fylls i av ägaren av byggnaden (fastighetsägaren).

Del 2: Avser de verksamheter som bedrivs i byggnaden (fastigheten) och fylls i av varje respektive verksamhetsutövare.

För dig som ägare av byggnaden innebär det att fylla i del 1 och sedan uppge vilka verksamheter som bedrivs i byggnaden eller på anläggningen och skicka ut en begäran till varje respektive verksamhetsansvarig. Detta gör du i webbverktyget.

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet?

Vilka som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse styrs av Statens räddningsverks föreskrift SRVFS 2003:10 samt allmänna råd SRVFS 2004:4.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Länkar skriftlig redogörelse  
Länkar skriftlig redogörelse
 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti