Tillsyn

Enligt 2 kap. 2 § i lagen om skydd mot olyckor, LSO är du som ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skyldig att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det är räddningstjänsten som kontrollerar att du följer det som står i lagen, det gör vi genom så kallad tillsyn. Räddningstjänsten gör även tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Behovet av tillsyn och omfattningen av den utgår från verksamhetens risker och storleken på dessa. Till exempel kan det röra sig om en verksamhet där en brand får stora konsekvenser för människors liv och hälsa.

Varje år gör kommunen en planering för tillsyn som ska ske under året. Tillsyn kan också initieras händelsebaserat eller genom tips om brister i brandskyddet, så kallad tillsyn direkt.

Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynen. Hur stor avgiften blir beror på hur mycket arbete som måste utföras i samband med tillsynen. Avgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift enligt nedan.

 

Avgifterna gäller från och med 1 januari 2022
  LSO LBE Samordnad tillsyn (LSO och LBE) Tillsyn direkt
Grundavgift 5240 kronor 5764 kronor 7860 kronor Ingen grundavgift
Rörlig avgift 1048 kronor per timme 1048 kronor per timme 1048 kronor per timme 1048 kronor per timme

 

Hur går tillsynen till?

Tillsynsbesöket innebär bland annat en kontroll av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, det vill säga det organisatoriska och byggnadstekniska brandskyddet. Ägare och/eller nyttjanderättshavare bör inför tillsynen vara väl förberedd och kunna redovisa de dokument/handlingar som räddningstjänsten efterfrågar. Följande dokument, beroende på verksamhet, är exempel på vad räddningstjänsten vill ta del av:

  • Riskinventering.

  • Organisation, delegation för brandskyddet.

  • Brandskyddsdokumentation och brandskyddsritningar.

  • Gränsdragningslista mellan ägare och verksamhet.

  • Checklistor över gjorda kontroller.

  • Drift- och underhållsplaner.

  • Intyg från senast utförda revisionsbesiktning av brandlarm och sprinkler samt funktionskontroll av brandgasventilation.

  • Utbildningsplaner.

  • Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor eller andra tillstånd som kan vara av intresse.

 

Tillsynsbesöket avslutas med en gemensam rundvandring och stickprovskontroll på hur brandskyddet ser ut i verkligheten. Efter besöket gör tillsynsförrättaren en bedömning om brandskyddet är skäligt eller om några åtgärder behöver vidtas. Anteckningar från besöket sammanställs i en så kallad tjänsteanteckning. Räddningstjänsten har därefter möjlighet att utfärda föreläggande eller förbud i de fall allvarliga brister föreligger. Dessa är juridiskt bindande och kan överklagas.

Vilka ska vara med vid tillsynsbesöket?

Från räddningstjänsten kommer det oftast en tillsynsförrättare, ibland fler. Ägare och nyttjanderättshavare ska vara med vid tillsynsbesöket och ibland kan det vara lämpligt att ytterligare berörda personer deltar, exempelvis brandskyddsansvarig eller anläggningsskötare.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta tillsynsavdelningen

Telefon: 0418-470716
Mail: brandskydd.rtj@landskrona.se

Fler kontaktuppgifter till räddningstjänsten, klicka här 

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti