Rapporter, utvärderingar och statistik

I Landskrona stad arbetar vi aktivt med att öka tryggheten i staden. För att genomföra insatser med goda resultat krävs det att vi har kännedom om hur, var och varför vi ska gå till väga. Till vår hjälp har vi bland annat statistik, utredningar och rapporter som även du kan ta del av nedan.

Brottsutsatt i Landskrona 

Denna kartläggningen syftar till att ge en övergripande bild över det stöd brottsutsatta, anhöriga och vittnen kan få i Landskrona stad samt ge förslag på utveckling av Landskrona stads arbete. Till kartläggningen

Omvärldsbevakning

Den här rapporten ämnar att, på en övergripande nivå, ge en uppdaterad bild av kommunens brottsproblematik i relation till den nationella utvecklingen. Syftet är att bidra med underlag på vilket 2018/2019 års samverkan mellan kommun och polis kan bygga och att ge beslutsfattarna i fråga bättre förutsättningar att nå en välgrundad överenskommelse.Till rapporten

Polisen och Landskrona stads medborgardialoger

En kunskapsöversikt av medborgardialoger med förslag till kommunikationsplan för Landskrona 2016. Till utredningen

Grannar mot brott

En kunskapsöversikt av konceptet grannar mot brott. Hur fungerar verksamheten i Landskrona och hur kan den bli bättre? Till utredningen

Förebyggande arbete mot dopning i Landskrona

En kunskapsöversikt av dopningprevention i svenska kommuner, för implementering i Landskrona stads preventionsarbete mot dopning. Till utredningen

Kontaktpoliser

En utredning kring kontaktpolisverksamheten i Landskrona. Syftet med utredningen är att kartlägga hur Landskrona stad och polisen arbetar med kontaktpoliser och om detta arbete kan effektiviseras och förbättras genom att undersöka hur andra kommuner arbetar med liknande verksamhet. Till utredningen

Att minska brottslighet i butik

En utredning om brottsförebyggande insatser inom handelsbranschen med Landskrona som utgångspunkt. Till utredningen

En förebild för barnen

Sedan ett flertal år tillbaka engagerar sig en grupp pensionärer på ideell basis i de lägre årskurserna i Landskrona. Denna utredning om verksamheten syftar till att sätta klassfarmor/farfarverksamheten i ett större perspektiv. Verksamheten analyseras utifrån forskning och kriminologiska teorier samt utifrån vad de som är engagerade inom projektet anser om dess utformning. Till utredningen

Jag ser dig

En utredning av Landskrona stads arbete mot den olovliga frånvaron. Rapporten tar sin utgångspunkt från ett kriminologiskt perspektiv med fokus på högstadiet. Till utredningen

Brottsförebyggande trygghet

Här hittar du en utvärdering av trygghetsgruppens arbete inom projektetet Jobb12.nu, ett kompetenshöjande projekt som pågått under perioden 120502 – 121130 för personer i Landskrona födda mellan 1988 och 1992. Fyra av de projektanställda ungdomarna bildade trygghetsgruppen. Till utredningen

Rent och snyggt

Nedskräpning kan påverka turism och handel negativt, ge skador på människor och djur samt skapa otrygghet. Ett nedskräpat område tenderar att generera ännu mer nedskräpning. Ett område som är nedskräpat kan även generera allvarligare brottstyper såsom skadegörelse.Denna utredning behandlar nedskräpning i centrala Landskrona, bland annat hur arbetet mot nedskräpning ser ut idag samt hur detta arbete kan utvecklas. Till utredningen

Trygghetsvandringar

Vad är egentligen en trygghetsvandring? Vilka olika sätt att trygghetvandra finns det? Vad tycker de som deltagit i Landskrona har var det bästa med trygghetsvandringar? Vad tycker de kan förbättras? Utifrån ovanstående frågeställningar har förslag till utveckling av kommande trygghetsvandringar tagits fram. Till utredningen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Trygghetssamordnare

0418 - 47 08 41
annika.persson@landskrona.se

Säkerhetshandläggare

Ola Spjuth
0418 - 47 34 98
0709 - 47 34 98
ola.spjuth@landskrona.se

Senast uppdaterad av Catarina Persson