Omsorg & vård

Du som till följd av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att klara din vardag kan vända dig till oss för omsorg och stöd. Även du som vårdar en närstående kan få hjälp och stöd.

Du som är äldre eller som har funktionsnedsättning, ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra. Du ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra. Du ska känna dig trygg med kommunens insatser.

Våra insatser utformas i nära samarbete med dig och utifrån dina behov. De insatser som erbjuds ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt och värdigt liv.

Stöd till dig som är äldre eller som har funktionsnedsättning, finns bland annat i form av hemvård, särskilt boende, korttidsvistelse, ledsagning och anhörigstöd. Hur stödet ser ut styrs av lagar, främst socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Populärt inom omsorg och vård  
Populärt inom omsorg och vård
Kontakta omsorgsförvaltningen  
Kontakta omsorgsförvaltningen

Besöksadress

Östervångsplan 15

Postadress

Landskrona stad
Omsorgsförvaltningen 
261 80 Landskrona
Telefon: 0418-47 00 00 (växel)
Fax: 0418-47 38 01
omsorgsnamnd@landskrona.se

Förvaltningschef

Håkan Strömberg
0418-47 49 94
hakan.stromberg@landskrona.se

Uppdragschef (upphandlingar, Myndighetsenheten, IT- och utveckling)

Senija Fehratovic
0418-47 09 99
senija.fehratovic@landskrona.se

Områdeschef särskilda boenden och hemsjukvård

Eva-Lotta Nydahl
0418-47 03 35
eva-lotta.nydahl@landskrona.se

Områdeshef hemvård

Mica Bodic
0418-47 03 90
mica.bodic@landskrona.se

Områdeschef område stöd och service (LSS)

Michael Mårtensson
0418-47 03 19
michael.martensson@landskrona.se

HR-chef omsorgsförvaltningen

Anna-Lena Hesselroth
0418- 47 38 18
anna-lena.hesselroth@landskrona.se

Ekonomichef omsorgsförvaltningen

Johan Collijn
0418-47 38 37
johan.collijn@landskrona.se

Sök kontakter via gaturegistret  
Sök kontakter via gaturegistret

Senast uppdaterad av My Erdfelt