Brukarundersökning

Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för att få reda på hur du upplever stödet du får i verksamheten. Det ger underlag för förbättringar och kompletterar övrigt kvalitetsarbete.

Varför gör vi brukarundersökningar?

För oss är brukarundersökningen en viktig del i arbetet med att möjliggöra inflytande och medbestämmande över de insatser vi erbjuder då det är en möjlighet för den enskilde att tala om vad man tycker om det stöd man får.

Av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, framgår att verksamheter enligt denna lag ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 

För att veta om våra värden från brukarundersökningen tyder på god kvalitet behöver vi kunna jämföra våra värden med hur det ser ut i andra kommuner i Sverige. Därför medverkar vi i den nationella brukarundersökningen som SKL (Sveriges kommuner och landsting) samordnar. Genom att vi i vår brukarundersökning ställer de nationella frågorna får vi jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta område stöd och service  
Kontakta område stöd och service

Verksamhetsutvecklare
My Erdfelt
0418-47 03 38
my.erdfelt@landskrona.se

Publicerat den av My Erdfelt

Senast ändrad