Söka hjälp & stöd

För att få stöd och hjälp gör du en ansökan. En handläggare gör en utredning och bedömer om du har rätt till stöd. Därefter får du ett beslut. De lagar som styr är främst Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du behöver inte själv veta vilka lagar som är aktuella för dig. Handläggaren kan ge mer information om ansökan och om de olika insatserna.

Sekretess inom socialtjänsten

Huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess alltid råder. Det betyder att den som tar kontakt med socialtjänsten inte behöver vara rädd för att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Uppgifter som rör enskildas personliga förhållanden är inte offentliga. De dokument som innehåller sådana uppgifter förvaras alltid så att obehöriga inte kan läsa dem. Däremot har du rätt att se alla uppgifter i de dokument som rör dig själv.

Så här ansöker du om hjälp

Kontakt

Ta kontakt med en handläggare inom Landskrona stads socialtjänst. Du når handläggarna via Landskrona stads kontaktcenter 0418-47 00 00.

Information

Handläggaren ger dig information och vägledning om ansökan och de olika stödinsatser som finns.

Ansökan

Du avgör om du vill ansöka om stöd. Ansökan kan antingen göras skriftligt eller muntligt av dig själv eller av god man.

Utredning

Handläggaren gör en utredning om stödbehovet. Ibland behövs annan information, som t.ex. intyg eller uppgifter från läkare, psykolog eller någon annan myndighet.

Bedömning

Ansökan bedöms utifrån SoL eller LSS. Bedömningen sker alltid utifrån dina individuella behov.

Hur lång tid tar det att få ett beslut? 

Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt från det att ansökan har kommit in. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om.

Beslut beviljas

Handläggaren fattar ett beslut om vilken insats du har rätt till och omfattningen av insatsen. Du får ett meddelande om beslutet.

Beslut avslås

Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du ett skriftligt beslut om avslag. Du kan också få avslag på en del av ansökan, d.v.s. att du inte beviljas stöd i den omfattning som du begärt. Skäl för avslag kan vara att insatsen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller stödinsatser som är mer omfattande än vad du har rätt till.

Överklagan

Om du inte är nöjd med det beslut du fått på din ansökan eller tycker att beslutet är felaktigt kan du överklaga beslutet. Rätten att överklaga gäller både beslut om försörjningsstöd och beslut om andra biståndsinsatser t.ex. stöd, vård eller behandling. 

Det är kostnadsfritt att överklaga ett beslut. Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet.

Så här gör du för att överklaga

Inom tre veckor från att du fått ett skriftligt beslut om avslag ska du lämna in ett överklagande till Landskrona stad. I överklagandet ska du beskriva:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • Varför du tycker beslutet är felaktigt
  • Hur du vill att beslutet ska se ut

Överklagandet ska vara daterat och underskrivet. Lämna in eller skicka överklagandet till din handläggare i Landskrona stad. Om du behöver hjälp med din överklagan kan din handläggare hjälpa dig. Du har möjlighet att skriva på ditt modersmål om du har lättare att uttrycka dig på något annat språk än svenska. 

Ändras inte beslutet skickas ditt överklagande ihop med ett yttrande till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten skickar sin dom hem till dig. Förvaltningsrättens dom går att överklaga.

Beslutet genomförs

När beslutet är klart kan stödinsatser påbörjas av en utförare. Utföraren kan vara en kommunal eller privat verksamhet som arbetar på uppdrag av Landskrona Stad.

Omprövning och uppföljning av beslut

Om ditt behov förändras kan handläggaren ompröva beslutet. Det kan innebära att du beviljas andra stödinsatser eller att dina beviljade insatser ökar eller minskar i omfattning. Även om dina behov inte har förändrats följs beslutet upp regelbundet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Maria Kvist