Asmundtorp 1:140 och 1:297, detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Asmundtorp 1:140 och 1:297 i Asmundtorp. Förslaget har varit på samråd under perioden 23 oktober - 11 november 2020. Planförslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av Stadsbyggnadsnämnden. Inkomna synpunkter i samrådet har redovisats och bemötts i en samrådsredogörelse. Beslut om granskning togs av stadsbyggnadsförvaltningen genom delegation 2021-03-05 Plan § 2. Granskning pågår 10 mars - 31 mars 2021.

Planförslaget

Planområdet är beläget i centrala Asmundtorp, i korsningen Kustvägen/ Toftavägen. Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostads- och centrumbebyggelse i 3 våningar samt inredd vind inom planområdet. Ny bebyggelse ska utformas så att den arkitektoniskt samspelar med omgivningen och så att den bidrar till ökad attraktivitet i byns centrum.

Förslaget har upprättats i enlighet med Landskrona stads översiktsplan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i beslut 2020-10-20 Plan § 11 bedömt att genomförandet av denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, i den mening som avses i 6 kap 11 – 18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Här kan du läsa handlingarna

Handlingarna finns också tillgängliga i stadshusets foajé på Selma Lagerlöfs väg 3. De kan också beställas av planarkitekt Johanna Karlsson, 0418- 47 35 69 eller johanna.karlsson@landskrona.se

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De ska vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2021-03-31. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

eller

registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut. Granskningsutlåtandet kommer finnas tillgängligt inför antagandet av detaljplanen.

Fastighetsägare ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Klicka på pilen för att ta del av handlingar till ärendet:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Asmundtorp 1:140 och 1:297  
Kontaktinformation till detaljplan Asmundtorp 1:140 och 1:297

Johanna Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 69
johanna.karlsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson