Asmundtorp 1:275 och Asmundtorp 29:2, (Västra Möinge),  detaljplan för granskning

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Västra Möinge, Landskrona stad. Förslaget har varit på samråd under perioden 2021-06-18 till och med 2021-07-15.Planförslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning innan detaljplanen kan antas av Kommunfullmäktige. Beslut om granskning samt att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan togs i Stadsbyggnadsnämnden 2021-04-13 SBN § 57. Granskning pågår 2021-04-21 - 2021-05-13.

Planförslaget

Planområdet är beläget i södra delen av Asmundtorp i Landskrona.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för låg bostadsbebyggelse av exempelvis villor, radhus eller kedjehus. Syftet är även att möjliggöra för en skola eller förskola vilket ligger i linje med den fortsatta utveckling i Asmundtorp med ambitionen i stadens översiktsplan. Bebyggelsen som

möter det öppna landskapet ska utformas på ett sätt som anknyter till skånsk

byggnadstradition. Cirka 120 småhus bedöms rymmas inom planförslaget.

Del av fastigheten Asmundtorp 1:275 och Asmundtorp 29:2 tas i anspråk för allmänt ändamål (gata eller park).

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen men inte i enlighet med Länsstyrelsens granskningsyttrande av översiktsplanen. Länsstyrelsen anser att översiktsplanen inte tillräckligt motiverar behovet av bostäderna på detta läge i Asmundtorp. Detaljplanen handläggs därför med ett utökat detaljplaneförfarande.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Så här lämnar du synpunkter

Planförslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheten:

Norra Möinge s:1 för väg, Hansavägen.

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information till den nya ägaren.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. De vara inkomna till stadsbyggnadsnämnden senast 2021-05-13. Synpunkter skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen, Stadshuset

261 80 Landskrona.

eller registrator.sb@landskrona.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna yttranden kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningens slut. Granskningsutlåtandet kommer finnas tillgängligt inför antagandet av detaljplanen.

 

Klicka på pilen nedan för att ta del av handlingar i ärendet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktinformation till detaljplan Asmundtorp 1:275 och 29:2  
Kontaktinformation till detaljplan Asmundtorp 1:275 och 29:2

Anna Fogelberg
Planarkitekt
0418-47 35 61
anna.fogelberg@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planchef
0418-47 35 56
lisa.lindekranz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo